دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:49:12 PM 1399 / 05 / 18
 


لیست پروژه های دانشجویی – دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای – ورودی مهر 84

ردیف

نام دانشجو

استاد راهنما

عنوان

1

شهره یاسمی – حمید پژمان – سهیلا اخوت

دکتر حمیدرضاصابری

بررسی شیوع چاقی در شرکت گالوانیزه فجر سپاهان کاشان در سال 1386

2

زهرا دهقان نیری – شیرین میثاقی – فاطمه افشاردوست – فریباصالحی

مهندس میترا حنانی

بررسی پرتوی فرابنفش وتعیین فراوانی مشکلات چشمی وپوستی دربین جوشکاران شرکت بزرگمهرصنعت کاشان سال 86

3

مریم السادات حسینی – معصومه سیرنگ

مهندس عباس بهرامی

مقایسه دو روش RULA,OWAS در سنجش پوسچرهای کاری در پرستاران شهید بهشتی کاشان بهار 1386

4

هادی اصغری – حسین سورانی – رضا فتحی کاوه

مهندس عباس بهرامی

ارزیابی وضعیت ایمنی شغلی و ارزیابی سطح خطر مشاغل شرکت درین کاشان در بهار 1386

5

عبدالرضا جاسمی – مهدی علی گل – قاسم زارع

مهندس عباس بهرامی

مقایسه سه روش ارگونومیکی ارزیابی پوسچرOWAS, RULA, REBA در کارخانه فرش راوند در سال 1386

6

مرضیه السادات آرامش فرد – مریم مدرسی

دکتر حمیدرضا صابری

بررسی ایمنی ساختمان بیمارستان های شهر کا شان در سال 86

7

رسول قوی پنجه – علی اکبر کیخامقدم – حسین میلان

دکتر حسن الماسی

بررسی وضعیت ارگونومیکی کارگران کارخانه تکمیل فرش پاوان به روش BODY MAP و QEC درفروردین1386

8

محسن عابدزاده – مهدی کاوه

دکتر حمیدرضا صابری

بررسی میزان گردوغبار قابل استنشاق و اثرات ریوی آن در میان کارگران مجتمع سنگ بری امیر کبیر در شهرستان کاشان 1386

9

سمیه بهمنی – معصومه توکلی

دکتر حسن الماسی

بررسی میزان تطابق فردی با محیط کار گرم در کارگران ریخته گری – بهار 1386

10

سارا مکاری – مهدیه قبادی

مهندس میترا حنانی

بررسی وضعیت ایمنی مدارس شهر کاشان در سال 1386

 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر