دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:16:39 AM 1399 / 05 / 16
 


لیست پروژه های دانشجویی – دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای – ورودی 79 – دوره روزانه

ردیف

نام دانشجو

استاد راهنما

عنوان

1

راضیه بدیعیان – فاطمه رجب زاده

دکتر حسن الماسی

بررسی وضعیت تنفسی کارگران کارگاه ریسندگی کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان در زمستان 81

2

اقدس عباسعلیزاده

مهندس مسعود مطلبی

بررسی میزان مواجهه کارگران با صدا قبل وبعد از آموزش شیوه های صحیح کار در کارخانه ماکارونی سلام در سال 1381

3

سارا شاه میرزالو

مهندس عباس بهرامی

بررسی میزان مواجهه کارگران با سروصدا و ارزیابی آستانه شنوایی آنان در صنایع توری کاشان دی ماه 1381

4

منیره محمداسماعیل

مهندس میترا حنانی

بررسی میزان تماس کارگران کارخانه گرانیت کاشان با گردو غبار سیلیس در دی ماه 1381

5

آسیه صابری

مهندس عباس بهرامی

بررسی مشکلات اسکلتی – عضلانی پرسنل اداری شرکت گالوانیزه فجر سپاهان در آذرماه 1381

6

صدیقه اسلامی

مهندس میترا حنانی

بررسی میزان سروصدا در سالنهای شرکت پاوان آذر 81

7

روح انگیز ابراهیمی

مهندس عباس بهرامی

تعیین تاثیر گازها و دمه های جوشکاری بر ظرفیتهای ریوی در کارگران بخش جوشکاری شرکت تقطیران در سال 1381 (کاشان)

8

لیلا مفیدی

مهندس میترا حنانی

بررسی بیماریهای اسکلتی – عضلانی در کارگران شرکت صنایع کرک کاشان دی ماه 81

9

آسیه چاوشی

مهندس عباس بهرامی

بررسی میزان مواجهه کارگران با صدا در شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان – آذرماه 1381

10

طیبه ا... وردیان

مهندس میترا حنانی

بررسی میزان روشنایی در سالنهای شرکت صنعتی پاوان آذرماه 81

11

طیبه فلاحتی عقدا

مهندس مسعود مطلبی

بررسی استرس گرمایی کارگران با استفاده از شاخصهای دمای تر گوی سان WBGT در کارخانه ماکارونی سلام شهرستان کاشان در سال 1381

12

آرزو خوشبخت

مهندس عباس بهرامی

بررسی وضعیت سلامت روانی کارگران شرکت صنایع توری کاشان در آبان ماه سال 1381

13

طاهره رفیعی

مهندس میترا حنانی

بررسی مواجهه با صدا و وضعیت شنوایی در کارگران کارخانه گرانیت کاشان دردی ماه 1381

14

ولی ا... درستکار

مهندس میترا حنانی

بررسی میزان استرس گرمایی کارگران درکارخانه کرک کاشان در دی ماه 81

15

فاطمه نصرتی

مهندس عباس بهرامی

بررسی ارگونومیک وضعیتهای انجام کار در بخش جوشکاری به روش OWAS شرکت تقطیران کاشان در سال 1381

16

مریم محمدی

مهندس میترا حنانی

بررسی میزان صدا در سالنهای ریسندگی شرکت صنایع کرک کاشان دی ماه 81

17

مرجان محرابیان – زهرا راموز

دکتر حسن الماسی

بررسی میزان افت شنوایی در کارگران و میزان سروصدا در محیط کارگاههای کارخانه ایران گرما شهرستان کاشان سال 1381

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر