دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:08:08 AM 1399 / 05 / 16
 


لیست پروژه های دانشجویی – دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای – ورودی 80 – دوره روزانه

ردیف

نام دانشجو

استاد راهنما

عنوان

1

الهام غیاری – سکینه صادقیان

مهندس مسعود مطلبی

بررسی تاثیر نصب موکت پرزبلند در کاهش صدا در کارگاه بافندگی صنایع توری کاشان

2

انیسه داوری – سهیلاسادات صمدی

مهندس میترا حنانی

بررسی علایم حیاتی کارگران در مواجهه با سروصدا درشرکت تقطیران آذر 82

3

سمیرازارع – اعظم سلطانی

مهندس مسعود مطلبی

بررسی ضایعات اسکلتی – عضلانی در کارگران شرکت صنعتی فرش پاوان آذر 82

4

آزاده صالحی – خدیجه رضایی

مهندس میترا حنانی

بررسی وضعیت پستهای کاری کارگران شرکت ایران گرمای کاشان با استفاده از روش OWAS

5

بهاره عالی نژاد – ربابه خیرگو

مهندس عباس بهرامی

بررسی همیشگی مواجهه با صدا ووضعیت شنوایی کارگران ریسندگی در کارخانه مخمل و ابریشم، دی 82

6

نسرین هادی – منیژه افراشته فرد

مهندس مسعود مطلبی

بررسی وضعیت حمل بار دستی در کارخانه گرانیت کاشان در سال 82

7

معصومه کاظمی – سعیده حسینی – خدیجه علیایی

دکتر حسن الماسی

بررسی مسائل ایمنی در واحدهای مختلف صنایع پشم کاشان به روش فرانک و مورگان

8

محمدرضا جعفرنژاد – آیت ا... اسماعیلی

دکتر حمیدرضا صابری

بررسی شکایات تنفسی در کارگران شرکت ریسندگی شماره 3 کاشان در سال 82

9

مدینه علیخانی – نرگس لقایی

مهندس میترا حنانی

بررسی میزان افت شنوایی در کارگران شرکت گالوانیزه فجر سپاهان کاشان 82

10

طناز بختیاری – الهه حاجی وند

مهندس عباس بهرامی

بررسی شیوع شکایات تنفسی کارگران بخش ریسندگی و رنگرزی صنایع فرش راوند کاشان

11

امیرمحمدلیاقتی – سیدپیمان بابایی

دکتر حسن الماسی

بررسی شیوع عوارض ناشی از سندرم کانال کارپ (CTS) در شرکت لنت پارس کاشان آذرماه 82

12

محمدرضا عباسی – سعید حیدریان یزدلی

دکتر حسن الماسی

بررسی وضعیت حوادث ناشی از کار در کارخانه ایران غلتک در سالهای 81-

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر