دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:44:17 PM 1399 / 05 / 18
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مهندس ولی سرسنگی- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

 

ولی سرسنگی

  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
  رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
  نوع استخدام : هیات علمی 
  مرتبه علمی : مربی
  آدرس پست الکترونیکی:

valisarsangi@yahoo.com

       

Vali Sarsangi


Department of Occupational Health

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

       

 رزومه:

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

 

برنامه کلاسی

برنامه هفتگی مهندس سرسنگی - نیمسال دوم سالتحصیلی  95-94

 

10-8

12-10

14-12

شنبه

پیگیری پروژه ­های تحقیقاتی

پیگیری پروژه ­های تحقیقاتی

پیگیری پروژه های تحقیقاتی

یکشنبه

حضور در گروه

حضور در گروه

حضور در گروه

دوشنبه

ایمنی در محیط کار 2

حضور در گروه

حضور در گروه

کارشناسی پیوسته ترم 4

سه­ شنبه

مدیریت و ارزیابی ریسک

حضور در گروه

حضور در گروه

کارشناسی پیوسته ترم 6

چهارشنبه

کار آموزی در عرصه

کارآموزی در عرصه

مدیریت ایمنی و ریسک

کارشناسی پیوسته ترم 8

کارشناسی پیوسته ترم 8

کارشناسی ارشد مدیریت HSE

پنج­شنبه

حضور در گروه

حضور در گروه

حضور در گروه

 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: 1394/11/11

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر