دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:06:34 AM 1399 / 05 / 16
 

 

HG

مدیریت مالی، بیمه

 

ردیف

عنوان

تعداد

1

Insurance  hand book for the medical office

1

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر