دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:22:17 AM 1399 / 05 / 16
 

 

TD

مهندسی بهداشت محیط

 

ردیف

عنوان

تعداد

1

Environmental Engineering 

2

2

Biologic : designing with nature to protect the environment 

2

3

Guidelines for drinking- water quality 

2

4

Handbook of water and wastewater

1

5

Handbook of water and wastewater treatment

2

6

Water distribution systems handbook

2

7

شبکه های توزیع آب شهری (ویرایش دوم)

2

8

Biotechnology for waste and wastewater treatment

2

9

Analyses of hazardous substances in air 

3

10

Air sampling and industrial hygiene engineering 

2

11

Air monitoring for toxic exposures 

3

12

Industrial noise control and acoustics 

2

13

Industrial waste treatment handbook 

1

14

اصول تصفیه و بهره برداری از منابع آب

3

15

شبکه های توزیع آب شهری

1

 
 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر