دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:05:47 AM 1399 / 05 / 16
 

 

W

پزشکی

 

ردیف

عنوان

تعداد

1

Dorland s electronic

3

2

Medical terminology

1

3

همایش آموزش پزشکی

1

4

Comperhensive review guide

1

5

Correct coding  for medicare

1

6

Lippincott Williams and wilkin

1

7

Health research methodology

2

8

 Dorlands poket medical dictionary

3

9

Medical information on the internet

1

10

Health care benchmarking and

1

11

فرهنگ پزشکی دورلند انگلیسی

1

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر