دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:00:48 AM 1399 / 05 / 16
 

 

WA

بهداشت عمومی

 
  

ردیف

عنوان

تعداد

1

NIOSH pocket guide to chemical hazards

2

2

بانک سوالات بیماری های شایع واگیر و غیر واگیر

3

3

نهمین همایش ملی بهداشت محیط

1

4

World report on road traffic injury prevention

2

5

Public health risks of disasters

2

6

Reproductive health indicators

2

7

پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان

1

8

ABC of occupational and environmental medicine

2

9

occupational health practice

2

10

Stress in the workplace

2

11

Wastewater pathogens

2

12

Clinical epidemiology

3

13

Sample size determination in health studies

 

2

14

Statistics: concepts and applications

 

1

15

روشهای آماری در تحقیقات پزشکی و بهداشتی

2

16

First  Aid and CPR

1

17

فایل کتب الکترونیکی لاتین بهداشت

2

18

The world health report 2006

1

19

CPRبرای همه

1

20

همایش ملی بهداشت محیط

1

21

همایش ملی حفاظت محیط زیست

1

22

Standard first aid course

1

 

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر