دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:13:11 AM 1399 / 05 / 16
 

 

WN

رادیولوژی

 

ردیف

عنوان

تعداد

1

آشنایی با رادیوگرافی

1

2

Essentials of radiology

آموزش ضروریات رادیولوژی
 

1

3

Quality management

1

4

Diagnostic imaging expert

2

5

Radiation  protection l series 1

1

6

 

Radiation  protection laboratory series 1

1

7

آموزش سونوگرافی شکم Ultrasound 

2

8

Radiation  protection manual (safety) –part 3

2

9

پرتو نگار : فصل نامه تخصصی انجمن

1

 

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر