دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:19:01 AM 1400 / 03 / 23
 

برنامه کارآموزی رشته های تحصیلی دانشکده بهداشت

 

بهداشت حرفه ای

کارآموزی در عرصه2. دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مهر 96 در نیمسال  دوم سال تحصیلی 400-99


 

 

بهداشت عمومی

کارآموزی در عرصه 2 دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی مهر 96 در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

 

برنامه کارگاه آموزشی

 

برنامه  کارآموزی

 

راهنمای آموزشی کارآموزی درعرصه (2)

 

لوگ بوک شهری

 

 

 

بهداشت محیط

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: خرداد9 9