دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:32:13 AM 1398 / 06 / 02
 

برنامه کارآموزی رشته های تحصیلی دانشکده بهداشت

 

بهداشت حرفه ای

کارآموزی در عرصه 2. دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای مهر 94 در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97


 

 

بهداشت عمومی

کارآموزی در عرصه 2 . دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی مهر 94 در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

 

 

بهداشت محیط

برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ورودی 92 در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

 

 تاریخ آخرین ویرایش: دی 97

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر