دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:14:02 AM 1399 / 08 / 05
 

برنامه کارآموزی رشته های تحصیلی دانشکده بهداشت

 

بهداشت حرفه ای

کارآموزی در عرصه2. دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مهر 95 در نیمسال  دوم سال تحصیلی 99-98


 

 

بهداشت عمومی

کارآموزی در عرصه 1 دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی مهر 96 در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

 

برنامه

 

جدول

 

راهنما

 

 

 

بهداشت محیط

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: خرداد9 9

 

   
جشنواره پرتال