دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:00:29 AM 1397 / 03 / 28
 

برنامه کارآموزی رشته های تحصیلی دانشکده بهداشت

 

بهداشت حرفه ای

کارآموزی در عرصه 1. دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای مهر 93 در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96


 

 

بهداشت عمومی

کارآموزی در عرصه 2 . دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی مهر 93 در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

 

 

بهداشت محیط

برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ورودی92 در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

 

 تاریخ آخرین ویرایش: شهریور 1396

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر