دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:06:18 AM 1399 / 05 / 22
 


نشریه علمی فرهنگی گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت
کیمیای سلامتی


 

صاحب امتیاز: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مدیر مسئول: دکتر هاشم محمدیان

شورای سردبیران: امیدرضا تمتاجی، مینا دایی

هیئت تحریریه: خانمها زهرا اسکندری، زهرا تمسکی، الهام حسین زاده، سمانه دهقانی، زهرا رشیدی، طیبه سادات شریفیان، لیلا گلفام

خبرنگاران: زهرا تمسکی، سمانه دهقانی

ویراستار: مینا دایی

طراحی و صفحه آرایی: المیرا ریسمانی

 

آخرین شماره: مهر 91

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر