دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:36:52 AM 1399 / 11 / 07
 

 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
اعضاء گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت

مدیر گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی: دکتر حسین اکبری
 

کارشناس گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی

خانم زهرا جهان آرای



 

 
  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی سال تحصیلی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

                    برنامه هفتگی اساتید گروه

      برنامه تدریس مجازی اساتید گروه

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش:مهرماه 99

 

   

جشنواره پرتال