دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:21:27 PM 1399 / 05 / 18
 

ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

آشنایی با دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

واحدهای ارائه شده به تفکیک ترم 

 

 

سرفصل دروس

 

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

 

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر