دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:54:54 AM 1396 / 01 / 09
 

 
لیست اسامی کارکنان دانشکده بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

رسته شغلی

رشته شغلی

پست سازمانی

نوع استخدام

1

لیلا ایرانشاهی

بهداشتی درمانی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط

رسمی

2

زهرا بتولی

آموزشی فرهنگی

کارشناس ارشد علم اطلاعات

کارشناس کتابداری

رسمی

3

طیبه سادات جدی

بهداشتی درمانی

کارشناس بهداشت خانواده

کارشناس بهداشت عمومی

پیمانی

4

طاهره حاج رضایی

 

مسئول خدمات اداری

متصدی امور دفتری و بایگانی

تبصره 3

5

غلامرضا حسین دوست

بهداشتی درمانی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط

رسمی

6

سید محمد حسینی خواه

 

متصدی خدمات عمومی

متصدی خدمات عمومی

تبصره 4

7

علیرضا داوری

 

متصدی خدمات عمومی

متصدی خدمات عمومی

تبصره 4

8

حسین روحانی

بهداشتی درمانی

کارشناس بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای

رسمی

9

مریم روئین تن

آموزشی فرهنگی

کارشناس خدمات آموزشی

کارشناس خدمات آموزشی

رسمی

10

مریم شاه سلیمانی

آموزشی فرهنگی

کارشناس خدمات آموزشی

کارشناس خدمات آموزشی

رسمی

11

فاطمه صداقت

 

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه

تبصره 3

12

فرشته السادات نوابی

بهداشتی درمانی

کارشناس بهداشت خانواده

کارشناس بهداشت عمومی

رسمی

13

الهه بابایی

 

 کارشناس

 کارشناس حسابداری

 رسمی

14

ابراهیم رجبی بادی

 

متصدی خدمات عمومی

متصدی خدمات عمومی

تبصره 4

 
 
 

 تاریخ آخرین ویرایش: 1394/9/12

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی

علم سنجی