دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:47:46 AM 1398 / 05 / 31
 

 
لیست اسامی کارکنان دانشکده بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

رسته شغلی

رشته شغلی

پست سازمانی

نوع استخدام

1

لیلا ایرانشاهی

بهداشتی درمانی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط

رسمی

2

زهرا بتولی

آموزشی فرهنگی

کارشناس ارشد علم اطلاعات

کارشناس کتابداری

رسمی

3

طیبه سادات جدی

بهداشتی درمانی

کارشناس بهداشت خانواده

کارشناس بهداشت عمومی

پیمانی

4

طاهره حاج رضایی

 

مسئول خدمات اداری

متصدی امور دفتری و بایگانی

تبصره 3

5

غلامرضا حسین دوست

بهداشتی درمانی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط

رسمی

6

سید محمد حسینی خواه

 

متصدی خدمات عمومی

متصدی خدمات عمومی

تبصره 4

7

علیرضا داوری

 

متصدی خدمات عمومی

متصدی خدمات عمومی

تبصره 4

8

حسین روحانی

بهداشتی درمانی

کارشناس بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای

رسمی

9

مریم روئین تن

آموزشی فرهنگی

کارشناس خدمات آموزشی

کارشناس خدمات آموزشی

رسمی

10

عباس سبزی کار

  متصدی خدمات عمومی متصدی خدمات عمومی تبصره 4

11

فاطمه صداقت

 

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه

تبصره 3

12

فرشته السادات نوابی

بهداشتی درمانی

کارشناس بهداشت خانواده

کارشناس بهداشت عمومی

رسمی

13

الهه بابایی

 

 کارشناس

 کارشناس حسابداری

 رسمی

14

ابراهیم رجبی بادی

 

متصدی خدمات عمومی

متصدی خدمات عمومی

تبصره 4

 
 
 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر