دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:56:06 AM 1398 / 08 / 21
 

دانشکده بهداشت  - دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه امتحانات نیمسال  دوم سال تحصیلی 91/92

  

برنامه امتحانات نیمسال  دوم سالتحصیلی 91/92 دانشکده بهداشت (روزانه )

تاریخ امتحان

روز امتحان

بهداشت حرفه ای پیوسته 91

بهداشت حرفه ای پیوسته 90

بهداشت حرفه ای پیوسته 89

بهداشت حرفه ای
نا پیوسته 91

بهداشت عمومی
 ناپیوسته 91

بهداشت عمومی پیوسته 90

بهداشت عمومی پیوسته 89

بهداشت عمومی ناپیوسته 90

1392/4/2

یکشنبه

شیمی تجزیه -
10-12

تنش های حرارتی  گروه (2)  10-8

تنش های حرارتی-
گروه (1) 10-8

تنش های حرارتی

-10-8

بیوفیزیک
8-10

آمار حیاتی (2)
10-12

بهداشت دهان و دندان
8-10

بهداشت مواد غذایی
10-12

1392/4/4

سه شنبه

_

ایمنی در محیط کار ( 2 )8-10

ارزیابی مدیریت
10-12

ارزیابی مدیریت
10-12

توانبخشی
10-12

نظام های سلامتی
10-12

جمعیت و تنظیم
8-10

بیماریهای شایع کودکان
8-10

1392/4/5

چهارشنبه

فیزیک اختصاصی 2
10-12

_

_

ایمنی در محیط کار 3
10-12

بهداشت روان و اعتیاد
8-10

بهداشت محیط (3)
8-10

_

پاتولوژی جغرافیایی
8-10

1392/4/6

پنجشنبه

_

             

1392/4/8

شنبه

دینامیک گازها
10-12

مکانیک سیالات
10-12

طراحی تهویه صنعتی
10-12

مکانیک سیالات
10-12

بهداشت حرفه ای
10-12

برنامه ملی غیر واگیر
8-10

روش تحقیق
10-12

آموزش بهداشت
8-10

1392/4/9

یکشنبه

_

 

فرهنگ و تمدن
10-12

_

_

_

_

فرهنگ و تمدن
10-12

1392/4/10

دوشنبه

کلیات محیط زیست
8-10

مبانی نمونه برداری
8-10

_

آمار حیاتی (2)
10-12

اصول اپیدمیولوژی
10-12

بهداشت دانش آموزان 
8-10

بهداشت محیط(2)
8-10

_

1392/4/11

سه شنبه

معارف اسلامی 2
10-12

 

سیستم های مدیریت یکپارچه10-8

 

معارف اسلامی (2)
10-12

_

_

روش تحقیق
8-10

1392/4/12

چهار شنبه

__

زبان تخصصی
8-10

نقشه کشی صنعتی 12-10

تجزیه و ارزشیابی
8-10

_

بیماریهای شایع کودکان
8-10

اقدامات بهداشتی
8-10

انقلاب اسلامی
10-12

1392/4/13

پنجشنبه

         

_

_

 

1392/4/15

شنبه

ریاضی (2)
8-10

صدا و ارتعاش
10-12

روان شناسی صنعتی
8-10

صدا و ارتعاش
10-12

آمار حیاتی
10-12

بهداشت باروری
10-12

بهداشت روان اعتیاد
10-12

اصول برنامه ریزی
8-10

1392/4/16

یکشنبه

   

برنامه نویسی کامپیوتر
10-12

 

_

حشره شناسی پزشکی
10-12

_

_

1392/4/17

دوشنبه

تاریخ اسلام 12-10

   

تاریخ اسلام
10-12

بهداشت مادر و کودک
8-10

مدیریت و نظارت
10-12

تاریخ اسلام
10-12

بیماریهای ارثی
8-10

1392/4/18

سه شنبه

ادبیات فارسی
8-10

متون اسلامی
12-10

بیماریهای شغلی
 8-10

متون اسلامی
10-12

متون اسلامی
10-12

متون اسلامی
10-12

_

اقدامات بهداشتی
10-12

 

 
 
 

تاریخ امتحان

روز امتحان

بهداشت محیط
پیوسته 91

بهداشت محیط
 پیوسته 90

بهداشت محیط
پیوسته 89

بهداشت عمومی پیوسته 91

بهداشت محیط
ارشد 91

1392/4/2

یکشنبه

ریاضی دو
10-12

استاتیک و مقاومت
10-12

تصفیه آب
10-12

بیوفیزیک
8-10

اکولوژی محیط
10-12

1392/4/4

سه شنبه

_

مواد زائد جامد شهری10-8

   

_

1392/4/5

چهارشنبه

شیمی محیط 12-10

_

اقتصاد مهندسی
10-12

آمار حیاتی (1)
10-12

ارزیابی اثرات توسعه
10-12

1392/4/6

پنجشنبه

_

     

_

1392/4/8

شنبه

پاتوبیولوژی
8-10

مکانیک سیالات
8-10

تصفیه فاضلاب
8-10

اصول تغذیه
8-10

مدیریت فاضلاب
10-12

1392/4/9

یکشنبه

اصول مدیریت
10-12

_

فرهنگ  و تمدن
10-12

_

_

1392/4/10

دوشنبه

_

بهداشت پرتو
8-10

_

بهداشت حرفه ای 12-10

طراحی تصفیه خانه آب
10-12

1392/4/11

سه شنبه

اندیشه (2)
10-12

_

روشهای مبارزه با ناقلین
8-10

معارف اسلامی (2)
10-12

_

1392/4/12

چهار شنبه

_

میکروبیولوژی محیط
10-12

قوانین و مقررات زیست
8-10

اصول مدیریت 12-10

مدیریت مواد زائد-
 10-12

 

 

1392/4/13

پنجشنبه

 

_

     

1392/4/15

شنبه

اصول اپیدمیولوژی
8-10

زبان تخصصی
10-12

سیستم انتقال و توزیع
10-8

میکروب(2)
8-10

 

1392/4/16

یکشنبه

_

مدیریت بهداشت
محیط 10-12

بهداشت مسکن
10-12

   

1392/4/17

دوشنبه

کامپیوتر و کاربرد آن
8-10

 

ایمنی و کاربرد
10-12

اصول و کلیات اپیدمیولوژی
8-10

 

1392/4/18

سه شنبه

ادبیات فارسی
8-10

متون اسلامی
10-12

_

ادبیات فارسی
8-10

 
 
 

تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر