دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:48:24 PM 1399 / 05 / 20
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 

برنامه هفتگی          نیمسال دوم      سال تحصیلی 92-91

بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

ورودی : 91

ترم : دو

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت  امتحان

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

شماره کلاس

نظری

عملی

1

تاریخ  اسلام

 گروه 5

1010105

2

0

دوشنبه

4-6

کلاس 9  دانشکده

 پرستاری

آقای عصمتی

92/04/17

10-12

2

معارف  اسلامی دو

کدگروه 1

1010102

2

0

دوشنبه

8-10

آمفی تئاتر

بهداشت

آقای باکویی

92/04/11

10-12

3

ادبیات فارسی

  'گروه 5

1010201

3

0

سه شنبه

1-4

6

خانم حاجی خانی

92/04/18

8-10

4

شیمی تجزیه

1727306

2

1

چهارشنبه

8-10

2

دکتر خیاطیان

92/04/02

10-12

5

فیزیک اختصاصی 2

1727303

2

0

یکشنبه

10-12

5

خانم معصوم بیگی

92/04/05

10-12

6

ریاضیات عمومی 2

1727308

3

0

سه شنبه

10-13

5

خانم گیلاسی

92/04/15

8-10

7

کلیات محیط زیست

1727338

2

0

سه شنبه

8-10

5

دکتر میران زاده-رضایی

92/04/10

8-10

8

دینامیک گازها

 و آئروسلها

1727322

2

0

یکشنبه

2-4

4

مهندس بابایی

92/04/08

10-12

جمع کل

18

1

19

 

 

 

آزمایشگاه شیمی تجزیه روزهای چهارشنبه ساعت 12-10 و 14-12 برگزار خواهد شد.

 

 

 

 

برنامه هفتگی- نیمسال دوم   - سال تحصیلی 92-91

بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

ورودی : 90

ترم :چهار

 

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

شماره  کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت  امتحان

نظری

عملی

1

متون اسلامی

 گروه  4 

1010106

2

0

سه شنبه

8-10

آمفی تئاتر

آقای شاه فضل

92/04/18

10-12

2

تربیت بدنی یک

 خواهران گروه 3

1010202

0

1

دوشنبه

12-2

سالن- خواهران گروه 3

خانم زجاجی

_

_

3

تنش های حرارتی 

گروه 2

1727320

1.5

0.5

سه شنبه

10-12

کلاس واقع

 در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

مهندس حنانی

92/04/02

8-10

4

صدا وارتعاش

در محیط کار

1727319

2

1

دوشنبه

8-12

   کلاس 4 و کلاس 5

دکتر مطلبی

92/04/15

10-12

5

مبانی نمونه برداری

 از آلاینده ها هوا

1727323

2

1

شنبه

10-12

آمفی تئاتر بهداشت

مهندس بهرامی

92/04/10

8-10

6

ایمنی در محیط کار 2

1727328

2

1

سه شنبه

2-4

2

مهندس سرسنگی

92/04/04

8-10

7

مکانیک سیالات

1727316

3

0

شنبه

1-4

آمفی تئاتر بهداشت

مهندس بابایی

92/04/08

10-12

8

زبان تخصصی

1727334

2

0

شنبه

8-10

4

آقای اطهری زاده

92/04/12

8-10

جمع کل

14.5

4.5

19

 

 

 

 

 

  

برنامه هفتگی- نیمسال دوم  - سال تحصیلی 92-91

 بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

ورودی : 89

ترم : شش

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

شماره  کلاس

نظری

عملی

1

فرهنگ وتمدن  - گروه 3

1010107

2

0

سه شنبه

2-4

آمفی تئاتر

آقای جمشیدی

92/04/09

10-12

2

تربیت بدنی دو خواهران

 گروه1

1010204

0

1

شنبه

8-10

سالن

خواهران- گروه  1

خانم لایقی

_

_

3

طراحی تهویه صنعتی

1727326

2

1

یکشنبه

8-12

4

دکتر مطلبی

92/04/08

10-12

4

ارزیابی و

مدیریت ریسک

1727330

2

0

یکشنبه

2-4

1

مهندس سرسنگی

92/04/04

10-12

5

نقشه کشی صنعتی

1727313

1

1

سه شنبه

8-10

مرکز کامپیوتر

مهندس واحدی

92/04/12

10-12

6

تنش های حرارتی در محیط کار

1727320

1.5

0.5

دوشنبه

8-10

کلاس واقع

 در آزمایشگاه

 بهداشت

 حرفه ای

مهندس حنانی

92/04/02

8-10

7

برنامه نویسی کامپیوتر

1727312

1

1

شنبه

2-4

مرکز کامپیوتر

مهندس عرب فرد

92/04/16

10-12

8

روانشناسی صنعتی

 و ارتقا سلامت

1727315

2

0

دوشنبه

2-4

1

دکتر محمدیان

و مهندس صباحی

92/04/15

8-10

9

بیماریهای شغلی

1727335

2

0

دوشنبه

10-12

4

دکتر صابری

92/04/18

8-10

10

سیستم های مدیریت یک پارچه

1727336

2

0

سه شنبه

10-12

4

دکتر فخری

92/04/11

8-10

جمع کل

15.5

4.5

20

 

 

 

 

 

  

برنامه هفتگی- نیمسال  دوم   - سال تحصیلی 92-91

بهداشت حرفه ای

کارشناسی  پیوسته

ورودی : 88

ترم  : هشت   

نام استاد

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

شماره کلاس

کلیه اساتید

نظری

عملی

1

کار آموزی

 در عرصه دو

1727340

0

8

کل هفته

8-12

طبق برنامه

جمع کل

0

8

8

 

 

  

 

 

برنامه هفتگی- نیمسال  دوم   - سال تحصیلی 92-91

بهداشت حرفه ای

کارشناسی نا پیوسته

ورودی : 90

ترم : چهار

نام استاد

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

شماره
کلاس

نظری

عملی

1

کار آموزی

 در عرصه

1726350

0

8

کل هفته

8-12

طبق برنامه

کلیه اساتید

جمع کل

 

0

8

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی- نیمسال دوم  - سال تحصیلی 92-91

بهداشت حرفه ای

کارشناسی نا پیوسته

ورودی :91

ترم : دو

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

شماره  کلاس

نظری

عملی

1

تاریخ اسلام

 گروه 3

1010105

2

0

یکشنبه

4-6

آمفی تئاتر

آقای زجاجی

92/04/17

10-12

2

متون اسلامی

 گروه 2

1010106

2

0

دوشنبه

2-4

آمفی  تئاتر

آقای زیارتی

92/04/18

10-12

3

ایمنی

در محیط کار 3

1726333

2

1

یکشنبه

10-12

کلاس واقع در

 آزمایشگاه

بهداشت

 حرفه ای

مهندس سرسنگی

92/04/05

10-12

4

مکانیک سیالات

1726303

2

0

شنبه

4-6

1

مهندس بابایی

92/04/08

10-12

5

آمار حیاتی

 مقدماتی 2

1726302

1

1

یکشنبه

8-10

1

مهندس اکبری

92/04/10

10-12

6

تجزیه وارزشیابی

 نمونه های هوا

1726326

1

1

شنبه

2-4

1

مهندس بهرامی

92/04/12

8-10

7

تنش های حرارتی

 در محیط کار

1726322

1.5

0.5

دوشنبه

10-12

1

مهندس حنانی

92/04/02

8-10

8

صداوارتعاش

 در محیط کار

1726321

2

1

سه شنبه

8-12

1

دکتر مطلبی

92/04/15

10-12

9

ارزیابی و

مدیریت ریسک

1726334

2

.

دوشنبه

8-10

1

مهندس سرسنگی

92/04/04

10-12

جمع کل

15.5

4.5

20

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر