دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:43:00 PM 1399 / 05 / 20
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 بهداشت عمومی 

برنامه هفتگی- نیمسال  دوم   - سال تحصیلی 92-91

             بهداشت عمومی

 

کارشناسی پیوسته

 

ورودی

91

ترم : دو

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

 کلاس

نظری

عملی

1

اندیشه

اسلامی 2

 گروه  2

1010102

2

0

دو شنبه

10-12

کلاس 7

پرستاری

آقای باکویی

92/04/11

10-12

2

ادبیات فارسی

 گروه   2

1010201

3

0

یکشنبه

1-4

آمفی تئاتر

خانم عرشی

92/04/18

8-10

3

بیوفیزیک

1729401

2

0

سه شنبه

10-12

6

دکتر محسنی

92/04/02

8-10

4

آمارحیاتی

یک

1729405

1

1

دوشنبه

2-4

5

مهندس موسوی

92/04/05

10-12

5

اصول

مدیریت در

خدمات بهداشتی

1729435

2

0

دوشنبه

8-10

5

دکتر کبریایی

92/04/12

10-12

6

اصول تغذیه

1729411

2

0

یک شنبه

8-10

5

دکتر تقی زاده

92/04/08

8-10

7

بهداشت حرفه ای

1729434

2

0

یک شنبه

10-12

آمفی تئاتر

مهندس حنانی

92/04/10

10-12

8

میکروب شناسی 2

باکتری ویروس

1729416

2

1

شنبه

8-12

آزمایشگاه

 و کلاس 4

دکتر فیروز ه

92/04/15

8-10

9

اصول و کلیات

ایپدمیولوژی

1729407

2

0

شنبه

2-4

5

مهندس گیلاسی

92/04/17

8-10

جمع

 

18

2

جمع کل  

20

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی- نیمسال دوم   - سال تحصیلی 92-91

          بهداشت عمومی

 

 کارشناسی پیوسته

 

ورودی :

90

ترم :  چهار

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام کلاس

نظری

عملی

1

متون اسلامی

گروه 4

1010106

2

0

سه شنبه

8-10

آمفی تئاتر

آقای شاه فضل

92/04/18

10-12

2

تربیت بدنی یک 

 خواهران گروه 1

1010203

0

1

شنبه

12.30-2

سالن

خانم لایقی

 

 

3

آمار حیاتی دو

1729406

1

1

دوشنبه

10-12

6

مهندس موسوی

92/04/02

10-12

4

برنامه ملی مبارزه با

بیماریهای غیرواگیر

1729430

2

0

شنبه

10-12

6

 مهندس  گیلاسی

92/04/08

8-10

5

حشره شناسی

پزشکی و

مبارزه با

1729427

1

1

یک شنبه

10-12

1

دکتر دهقانی

92/04/16

10-12

6

بیماریهای شایع

کودکان

1729429

2

0

چهارشنبه

2-4

5

خانم تقربی

92/04/12

8-10

7

بهداشت دانش آموزان

و مدارس

1729420

1.5

0/5

یک شنبه

2-4

5

دکتر محمدیان

و خانم خان دایی

92/04/10

8-10

8

مدیریت و نظارت در

مراکر بهداشتی

1729424

2

0

یک شنبه

8-10

آمفی تئاتر

دکتر کبریایی

92/04/17

10-12

9

نظامهای سلامتی

 در ایران و جهان

1729422

2

0

چهارشنبه

8-10

4

دکتر فخری

92/04/04

10-12

10

بهداشت باروری

1729439

2

0

سه شنبه

2-4

1

خانم رسولزاده

92/04/15

10-12

11

بهداشت محیط3

1729433

1

0

شنبه

2-4

6

مهندس حنانی

92/04/05

8-10

جمع

 

16.5

3.5

جمع کل  

20

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی- نیمسال دوم   - سال تحصیلی 92-91

              بهداشت عمومی

 

کارشناسی پیوسته

ورودی :

89

ترم :پنج

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام کلاس

نظری

عملی

 

1

تاریخ اسلام

 گروه 3

1010105

2

0

یکشنبه

4-6

آمفی تئاتر

آقای زجاجی

92/04/17

10-12

2

جمعیت و تنظیم خانواده

گروه 1خواهران

گروه2 برادران

1010205

2

0

 یک شنبه

10-12

6

خانم عابدزاده

92/04/04

8-10

3

بهداشت دهان و دندان

1729418

1

1

 شنبه

10-12

1

دکتر فرجی

92/04/02

8-10

4

روش تحقیق

1729444

2

1

شنبه
دوشنبه

8-10
2-4

کلاس 1 

کلاس 4

گروه

بهداشت عمومی

92/04/08

10-12

5

بهداشت محیط 2

1729432

1

0

شنبه

2-4

4

دکتر میرانزاده

92/04/10

8-10

6

بهداشت روانی و

اعتیاد

1729436

2

0

یک شنبه

2-4

6

دکتر محمدی

92/04/15

10-12

7

اقدامات بهداشتی و

کمکهای اولیه در

شرایط اضطراری

1729447

1

1

چهار شنبه

2-4

1

مهندس رضایی

92/04/12

8-10

8

کارآموزی در عرصه (1)

1729448

0

6

دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه

8-12/5

طبق برنامه

اساتید گروه

 

 

9

جمعیت وتنظیم خانواده

برادران  گروه   2

1010205

2

0

 یک شنبه

8-10

6

دکتر محمدیان

92/04/04

8-10

جمع

 

 

 

 

جمع کل

20

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی- نیمسال دوم   - سال تحصیلی 92-91   روزانه

              بهداشت عمومی

 

 کارشناسی نا پیوسته

ورودی :

90

ترم : سه

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام کلاس

 

نظری

عملی

1

انقلاب اسلامی

گروه 1

1010104

2

0

دوشنبه

2-4

2

آقای اصولی

92/04/12

10-12

2

بیماریهای

شایع کودکان

1719118

2

0

سه شنبه

2-4

5

خانم تقربی

92/04/04

8-10

3

اصول برنامه ریزی

بهداشتی

1719124

2

0

سه شنبه

8-10

6

دکتر کبریایی  و

مهندس صباحی

92/04/11

8-10

4

روش تحقیق

1719159

1.5

0.5

چهار شنبه

8-10

5

اکبری

92/04/15

8-10

5

بهداشت مواد غذایی

1719160

2

0

یک شنبه

4-6

1

دکتر عاصمی

92/04/02

10-12

6

بیماریهای ارثی

 نیمه دوم

1719158

1

0

دوشنبه

10-12

آمفی تئاتر

دکتر دولتی

92/04/17

8-10

7

اقدامات بهداشتی در

 نیمه اول

1719161

1

0

چهارشنبه

10-12

1

مهندس رضایی

92/04/18

10-12

8

پاتولوژی چغرافیایی

 نیمه اول

1719135

1

0

دوشنبه

10-12

آمفی تئاتر

دکتر دهقانی

92/04/05

8-10

9

آموزش بهداشت و

ارتباطات

1719157

2

0

دوشنبه

8-10

6

استاد رمضانی

92/04/08

8-10

10

فرهنگ و تمدن

 گروه 2

1010107

1

0

سه شنبه

10-12

آمفی تئاتر

مقیسه

92/04/09

10-12

دانشجویانی که درس چمعیت و تنظیم خانواده را در دوره کاردانی معادل 2 واحد نگذرانده باشند  ملزم به اخذ واحد آن می باشند .

جمع

 

16.5

0/5

جمع کل

17

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی- نیمسال  دوم   - سال تحصیلی 92-91

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته

ورودی : 91

ترم :یک

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام کلاس

نظری

عملی

 

1

معارف اسلامی 2

 گروه  7

1010102

2

0

سه شنبه

10-12

آمفی تئاتر

ابن سینا

پیراپزشکی

آقای باکویی

92/04/11

10-12

2

تربیت بدنی 2

خواهران

 گروه   9

1010204

0

1

سه شنبه

12.30-2

سالن

خانم بیگدلی

 

 

3

توان بخشی

1719173

2

0

چهارشنبه

8-10

1

دکتر محمدیان

92/04/04

10-12

4

اصول اپیدمیولوژی

1719147

2

0

شنبه

8-10

5

مهندس گیلاسی

92/04/10

10-12

5

بیوفیزیک

1719110

2

0

سه شنبه

2-4

4

دکتر محسنی

92/04/02

8-10

6

آمار حیاتی

1719113

1

1

دوشنبه

8-10

2

مهندس اکبری

92/04/15

10-12

7

بهداشت روانی و

اعتیاد

1719153

2

0

دوشنبه

10-12

2

دکتر زرگر

92/04/05

8-10

8

بهداشت مادر

و کودک

1719154

2

0

شنبه

10-12

5

عباس زاده  -کفایی

92/04/17

8-10

9

بهداشت حرفه ای

1719123

2

0

سه شنبه

8-10

4

مهندس سر سنگی

92/04/08

10-12

10

متون اسلامی

 گروه 7

1010106

2

0

چهارشنبه

10-12

آمفی تئاتر بهداشت

اقای شاه فضل

92/04/18

10-12

جمع

 

17

2

جمع کل  

19

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر