دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:46:53 AM 1398 / 08 / 21
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 بهداشت محیط 

کارشناسی ارشد

برنامه هفتگی  نیمسال دوم     سال تحصیلی 92-91

بهداشت محیط

 کارشناسی ارشد

ورودی : 89

ترم  : شش 

نام استاد

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام
کلاس

نظری

عملی

1

پایان نامه

1731118

0

6

 

 

 

اساتیدگروه

2

جمع

 

0

6

جمع کل

6

 

  

 

برنامه هفتگی    نیمسال دوم      سال تحصیلی 92-91

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

ورودی : 90

ترم :چهار

نام استاد

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام
کلاس

نظری

عملی

1

پایان نامه

1731118

0

6

 

 

 

اساتیدگروه

2

جمع

 

0

6

جمع کل

6

 

  

 

برنامه هفتگی- نیمسال دوم   - سال تحصیلی 92-91

 بهداشت محیط

کارشناسی ارشد 

ورودی : 91

ترم : دو 

نام استاد

تاریخ امتحان 

ساعت امتحان

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام
کلاس

نظری

عملی

1

اکولوزی محیط

1731107

1

0

سه شنبه

8-10

زیرزمین

دکتر دهقانی

92/04/02

10-12

2

طراحی تصفه خانه آب

1731108

2

0

سه شنبه

10-12

"

دکتر ربانی

92/04/10

10-12

3

مدیریت فاضلاب

 در اجتماعات کوچک

1731109

2

0

دوشنبه

10-12

"

دکتر میران زاده

92/04/08

10-12

4

پروژه 

1731117

0

2

_

__

"

 

 

 

5

مدیریت مواد زائد جامد

1731111

2

0

یکشنبه

10-12

"

دکتر مصطفایی

92/04/12

10-12

6

ارزیابی اثرات توسعه

 بر محیط زیست

1731112

2

0

چهارشنبه

10-12

"

دکتر ربانی

92/04/05

10-12

7

جمع

 

9

2

جمع کل

11

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر