دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:33:07 AM 1399 / 05 / 22
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 بهداشت محیط 

 

برنامه هفتگی- نیمسال دوم   - سال تحصیلی 92-91

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

ورودی : 88

ترم : هشت

نام استاد

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام
کلاس

نظری

عملی

1

کار آموزی در عرصه

 1و2و3و4

1724251

0

16

کل هفته

13-15

 

 

2

کارآموزی

 آزمایشگاه هیدرولیک

 

 

 

چهارشنبه

8-12

 

مهندس حسین دوست

3

آزمایشگاه بهداشت محیط

 

 

 

جهارشنبه

8-12

 

مهندس ایرانشاهی

کار آموزی آبرسانی

 

 

 

چهارشنبه

13-15

3

دکتر ربانی

5  مقاله نویسی       سه شنبه 12/5-14 1  دکتر دهقان
 

 

 

   

برنامه هفتگی- نیمسال دوم   - سال تحصیلی 92-91

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

ورودی: 90

ترم: چهار

نام استاد

تاریخ و   

ساعت امتحان

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

         

نظری

عملی

1

استاتیک و

 مقاومت مصالح

1724211

3

0

چهارشنبه

10-12

2

دکتر جمال

92/04/02

10-12

1

استاتیک و مقاومت مصالح

1724211

3

0

دوشنبه

16-18

3

دکتر جمال

 حل تمرین

 

 

2

بهداشت پرتو و حفاظت

1724218

1

1

سه شنبه

14-16

3

مهندس حنانی

92/04/10

8-10

3

مواد زائد جامد

 شهری و صنعتی

1724228

2

1

یکشنبه

8-10

3

دکتر مصطفایی

92/04/04

8-10

4

میکروبیولوژی محیط

1724219

1

1

یکشنبه

14-16

2

دکتر میران زاده

92/04/12

10-12

4

میکروبیولوژی محیط

1724219

1

1

دوشنبه

8-12

آز

مهندس ایرانشاهی

 

 

5

مکانیک سیالات

1724214

2

0

سه شنبه

8-10

2

دکتر مصطفایی

92/04/08

8-10

6

مدیریت بهداشت محیط

 در شرایط اضطراری

1724235

1

0

سه شنبه

11.30-12.30

2

مهندس رضایی

92/04/16

10-12

7

زبان تخصصی

1724215

2

0

یکشنبه

10-12

لابراتور

اطهری زاده

92/04/15

10-12

8

تربیت بدنی یک

 خواهران

 کد گروه 7

1010203

0

1

چهارشنبه

12.30-14

سالن

خانم بیگدلی

 

 

9

متون اسلامی

  کد گروه 2

1010106

2

0

دوشنبه

2-4

آمفی

آقای زیارتی

92/04/18

10-12

10

جمع

 

14

4

جمع کل

18

 

 

 

 

   

برنامه هفتگی- نیمسال دوم   - سال تحصیلی 92-91

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

ورودی : 91

ترم : دو

نام استاد

تاریخ امتحان 

ساعت امتحان

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام
کلاس

نظری

عملی

1

ریاضی دو

1724202

3

0

یکشنبه

10-13

2

خانم گیلاسی

92/04/02

10-12

2

شیمی  محیط

1724220

1

1

سه شنبه

10-12

2

دکتر مصطفایی

92/04/05

10-12

2

شیمی  محیط

1724220

1

1

دوشنبه 

10-12
14-16

آز

دکتر مصطفایی 

 

 

3

اصول ایپدمیولوژی

1724208

2

0

یکشنبه

8-10

2

دکتر دهقانی

92/04/15

8-10

4

کامپیوتر و

کاربرد آن

1724204

1

1

سه شنبه

17-20

مرکز

خانم عسکرنژاد

92/04/17

16-18

5

اصول مدیریت خدمات

 بهداشتی نیمه اول

1724237

1

0

چهارشنبه

8-10

6

دکتر کبریایی

92/04/09

10-12

6

پاتوبیولوژی

 انگل

1724207

0.5

0.5

یکشنبه

8-10

 

گروه انگل

 پزشکی

92/04/08

8-10

6

پاتوبیولوژی

میکروب

1724207

0.5

0.5

چهارشنبه

10-12

4

گروه میکروب

92/04/08

8-10

7

ادبیات فارسی

 کد گروه 5

1010201

3

0

سه شنبه

13-16

6

خانم حاجی خانی

92/04/18

8-10

8

اندیشه اسلامی دو

  کد گروه یک

1010102

2

0

دوشنبه

8-10

آمفی

آقای باکویی

92/04/11

10-12

9

جمع

 

14

3

جمع کل

17

 

 

 
 
 
 
 

برنامه هفتگی- نیمسال دوم   - سال تحصیلی 92-91

تاریخ امتحان 

ساعت امتحان

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

ورودی : 89

ترم : شش

نام استاد

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ایام هفته

ساعت

نام
کلاس

نظری

عملی

1

سیستم انتقال

 و توزیع آب

1724221

1

1

دوشنبه

10-12

3

دکتر ربانی

92/04/15

8-10

2

تصفیه فاضلاب

1724225

2

0

سه شنبه

10-12

3

دکتر میران زاده

92/04/08

8-10

3

روشهای مبارزه

 با ناقلین

1724227

2

0

دوشنبه

8-10

3

دکتر دهقانی

92/04/11

8-10

4

قوانین و مقررات

 زیست و بهداشت محیط

1724242

1

0

چهارشنبه

8-10

3

مهندس مظاهری  *

92/04/12

8-10

5

بهداشت مسکن

و اماکن عمومی نیمه اول

1724249

1

0

سه شنبه

8-10

3

مهندس رضایی

92/04/16

10-12

6

ایمنی و کاربرد

 مواد شیمیایی و سموم

1724236

1

0

دوشنبه

14-16

3

دکتر دهقانی

92/04/17

10-12

7

تصفیه آب

1724223

2

0

یکشنبه

10-12

3

دکتر ربانی

92/04/02

10-12

8

اقتصاد مهندسی

1724224

2

0

یکشنبه

16-18

3

دکتر نوری

92/04/05

10-12

9

فرهنگ و تمدن

  کد گروه 3

1010107

2

0

سه شنبه

14-16

آمفی

حاچ آقای جمشیدی

92/04/09

10-12

9

تربیت بدنی 2

خواهران کد گروه2

1010204

0

1

یکشنبه

8-10

سالن

خانم برات پور 

 

 

10

جمع

 

14

2

جمع کل

16

 

 

11

کارگاه روش تحقیق

 

 

 

یکشنبه

2-4

3

دکتر دهقانی

 

 

 
 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر