دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:14:45 PM 1399 / 05 / 18
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مهندس اشرف مظاهری تهرانی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

اشرف مظاهری تهرانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
نوع استخدام : هیئت علمی
مرتبه علمی : مربی
آدرس پست الکترونیکی :

mazaheri@kaums.ac.ir

 

Ashraf Mazaheri tehrani

Department of Environmental Health Eng. 

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

 طرح درس
 

مقالات

Long-term trends of Nitrogen oxides and surface ozone concentrations in Tehran city, 2002–2011

Modified Ozonation Process Performance with the Nanoparticles of Copper in Disinfection of Leachate

Efficiency of Electrochemical, Fenton and Electro-Fenton Processes on COD and TSS Removal from Leachate

Evaluation of the Efficiency of electrolysis process with continuous flow in the disinfection of water contaminated with fecal coliform

Assessing Health Impacts of Air Pollution in Kashan 2011

Total Suspended Solids Removal from Leachate using Electrochemical,Fenton and Electro-Fenton Processes

Correlation between Job Rotation and Visiting Number in Environmental Health Employees

Investigation the Efficiency of Electrolysis Process using 3 Dimensional Graphite Electrodes for Decolonization of Phenolphthalein and Phenol red from Aqueous Environments

Comparative Study of Ammonia Removal by Biofilters with Porous Compost and Processed Soil

Evaluation of the Efficiency of electrolysis process with continuous flow in the disinfection of water contaminated with fecal coliform

Evaluation of electrocoagulation processeffect in decolorization ofdying wastewater by using Al/Fe & Al/Cu electrodes

Comparative Study of Ammonia Removal by Biofilters with Porous Compost and Processed Soil

coliforms removal by an integrated activated sludge-maturation pond system

Comparing the Efficiency of Fenton and Ozonation with Fentoozonation Process in Excess Sludge Reduction

Evaluation of 5 Air Criteria Pollutants; Tehran, Iran

Smoking Frequency and some Related Factors among High School Students of Kashan City, Iran

Biological Sludge Stabilization; Fenton and Ozonation Processes

بررسی کارایی فرایند الکترولیز با الکترودهای 3 بعدی گرافیت در رنگ زدایی فنل فتالئین و فنل رد از محیط آبی

بررسی کارایی فیلترهای زیستی در تصفیه گاز آمونیاک

برنامه کلاسی

برنامه هفتگی مهندس مظاهری - نیمسال دوم 95-94

ساعت

روز

10-8

12-10

14-12

شنبه

گروه

گروه

طرح تحقیقاتی

یکشنبه

طرح تحقیقاتی

قوانین و مقررات زیست و بهداشت محیط (نیمه اول)

گروه

دوشنبه

گروه

گروه

گروه

سه شنبه

گروه

نقشه کشی صنعتی

(حرفه ای)

نقشه کشی صنعتی

(حرفه ای)

چهارشنبه

آلودگی هوا

تئوری

آلودگی هوا

عملی

طرح تحقیقاتی

پنجشنبه

 

شورای گروه

 

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: 1394/11/11

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر