دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:58:54 PM 1399 / 05 / 18
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشکده بهداشت

 

آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر