دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1:10:58 AM 1397 / 11 / 04
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشکده بهداشت

 

آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر