دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:50:38 PM 1399 / 05 / 18
 

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشکده بهداشت

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط

 برنامه هفتگی

کد دروس

برنامه امتحانات

 

ترم بندی به تفکیک هر ترم   

 

کارشناسی ارشد مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست(HSE)

 برنامه هفتگی

کد دروس

برنامه امتحانات

 

ترم بندی به تفکیک هر ترم  

 


تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر