دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:17:52 AM 1399 / 05 / 16
 

دانشکده بهداشت

شورای امر به معروف و نهی از منکر

عضو شورای امر به معروف  و نهی از منکر

1.       رئیس شورا: دکتر غلامرضا مصطفایی

2.       دبیر شورا: طیبه سادات جدی آرانی

3.       عضو شورا از اعضای هیئت‌علمی: دکتر عباس بهرامی

4.       عضو شورا از اعضای هیئت‌علمی: دکتر علی فخری نوش آبادی

5.       عضو شورا از اعضای هیئت‌علمی: دکتر فاطمه عطوف

6.       عضو شورا از کارمندان واحد: زهرا بتولی

7.       عضو شورا از کارمندان واحد: طاهره حاج رضایی

8.       عضو شورا از کارمندان واحد: زهرا مهدوی راد

9.       عضو شورا از دانشجویان: آرزو یزدانی

 

 تاریخ آخرین ویرایش: آذر 1396

 

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر