دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:10:45 AM 1399 / 05 / 16
 

دانشکده بهداشت

شورای امر به معروف و نهی از منکر

هدف :

هماهنگی و همکاری در جهت اجرای مطلوب فریضه امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر در سازمان.

  

شرح وظایف شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

  • شناسایی مصادیق معروف و مصادیق نهی از منکر موجود در دانشکده و اولویت بندی آنها
  • ارائه راهکارهای مناسب و عملی جهت ترویج معروفات و پیشگیری از گسترش و اماته منکرات مطابق اولویت بندی
  • اجرای طرح های مدون فرهنگی در راستای گسترش فریضتین در دانشکده
  • تشکیل هسته معتدین از طریق شناسایی، جذب و آموزش افراد با انگیزه متدین و مجرب در دانشکده
  • برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت در سطوح مختلف، در راستای فریضتین برای کارمندان و اعضا هیئت علمی دانشکده
  • تلاش جهت اصلاح رفتار افراد که شئونات اسلامی و اخلاقی را رعایت نمی نمایند با رعایت مراتب ذیل

الف: تذکر لسانی         ب: اخطار کتبی               ج: معرفی به واحد تخلفات و حراست

  • اجرای طرح تذکر لسانی مطابق شیوه نامه ارسالی از ستاد احیاء
  • شناسایی امکانات بالفعل و بالقوه موجود در دستگاه و فراهم ساختن امکانات جدید و به کارگیری آنها جهت اجرای امر به معروف و نهی از منکر طبق برنامه های ارسالی از ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر
  • نظارت بیشتر بر اجرای طرح عفاف و حجاب- طرح انطباق در دانشکده- اصلاح الگوی مصرف- تذکر لسانی و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و تبلیغات در راستای آن

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 1396

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر