دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:58:08 AM 1399 / 05 / 16
 

دانشکده بهداشت

شورای امر به معروف و نهی از منکر

 

وظایف ریاست شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان


• برگزاری جلسات به صورت مستمر و منظم شورا
• حضور موثر در جلسات و کنترل حضور سایر اعضاء
• بکار گیری امکانات دستگاه مربوطه در راستای فریضتین
• حمایت و پشتیبانی از طرحها و برنامه های ویژه گسترش فردی
• حمایت و پشتیبانی از هسته معتمدین آمرین به معروف و ناهین از منکر
• اتخاذ تدابیر لازم و مناسب جهت گسترش فریضتین
• دستور به  کلیه  قسمتهای دستگاه جهت حرکت در راستای گسترش فریضتین و هماهنگی با فعالیتهای شورا
• ارتباط و همکاری با مسئولین ستاد
• اختصاص بودجه کافی جهت طرحهای فرهنگی و اجرایی در راستای گسترش فریضتین

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 1396

 

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر