دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:44:37 AM 1399 / 05 / 16
 

دانشکده بهداشت

شورای امر به معروف و نهی از منکر

 

وظایف دبیر شورای امر به معروف و نهی ازمنکر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  • هماهنگی بر ارئه گزارش جلسات ماهیانه شورا
  • تنظیم صورت جلسات و ارسال به شورای احیاء مرکزی دانشگاه
  • ارائه گزارش به صورت ماهیانه به شورای مرکزی امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه
  • پیگیری انجام دقیق مصوبات با هماهنگی رئیس شورا 
  • اتخاذ تدابیر لازم در راستای احیای فریضه الهی
  • حضور در جلسات دبیران، همایشها و...از طرف شورای مرکزی دانشگاه تشکیل می گردد.
  • ایجاد هماهنگی بین اعضا و بررسی گزارشات مربوط و عملکرد ایشان
  • ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی به منظور گسترش امر به معروف و نهی از منکر
  • پیگیری و انجام امور ابلاغی و تصمیمات متخذه از سوی ریاست شورا
  • پیگیری دقیق مصوبات با هماهنگی رئیس شورا

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر