دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:40:31 AM 1399 / 05 / 16
 

دانشکده بهداشت

شورای امر به معروف و نهی از منکر

تقویم زمان‌بندی شورای امربه ‌معروف و نهی از منکردانشکده بهداشت در سال 1396

 

ر دیف

ماه

روز

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

1

مرداد

دوشنبه

9/5 1396

30/12 صبح

14 ظهر

2

شهریور

شنبه

11/6/1396

30/12 صبح

14 ظهر

3

مهر

شنبه

15/7/1396

30/12 صبح

14 ظهر

4

آبان

شنبه

13/8/1396

30/12 صبح

14 ظهر

5

آذر

شنبه

18/9/1396

30/12 صبح

14 ظهر

6

دی

شنبه

16/10/1396

30/12 صبح

14 ظهر

7

بهمن

شنبه

14/11/1396

30/12 صبح

14 ظهر

8

اسفند

شنبه

12/12/1396

30/12 صبح

14 ظهر

 

 

جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکاه بهداشت  (سال 91 الی 93)

تاریخ

جلسات

تعداد مصوبه

--

اولین

-

90/02/21

دومین

2

90/03/21

سومین

1

90/04/15

چهارمین

3

90/07/28

پنجمین

2

90/08/26

ششمین

1

90/09/24

هفتمین

4

90/10/10

هشتمین

4

9011/24

نهمین

6

91/1/30

دهمین

4

91/3/6

یازدهمین

4

91/7/27

دوازدهمین

5

92/1/24

سیزدهمین

2

93/3/14 چهاردهمین 3
93/7/7 پانزدهمین 1
93/9/8 شانزدهمین 5
 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر