دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:15:33 AM 1399 / 05 / 16
 

دانشکده بهداشت

شورای امر به معروف و نهی از منکر

احیای معروف ها در ادارات

اهم منکرات در ادارات

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر