دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:42:15 AM 1399 / 05 / 16
 

دانشکده بهداشت

شورای امر به معروف و نهی از منکر

سخنان حضرت امام خمینی (ره )پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

این دو از والاترین و شریفترین واجبات هستند، و به وسیله این دو واجب، دیگر واجبات برپا می شوند.
وجوب آن دو از ضروریات دین، و منکر وجوب آن در صورت توجه به لزوم انکار خود و پذیرش آن، کافر خواهد بود.  (تحریرالوسیله )

امر به معروف و نهی از منکر دو اصلی است که در اسلام که همه چیز را میخواهد اصلاح کند، یعنی با این دو اصل می خواهد تمام قشرهای مسلمین رااصلاح بکند، به هم ماموریت داده. به همه، به تمام افراد زیر پرچم ماموریتداده که باید او را وادار کنید همه را به کارهای صحیح و جلوگیری کنید ازکارهای فاسد. (صحیفه نور، ج ۹، ص ۱۹۵.)

همان طوری که هر شخص هر فردی موظف است که خودش را اصلاح کند، موظف است کهدیگران را هم اصلاح کند اصل امر به معروف و نهی از منکر برای همین است کهجامعه را اصلاح کند. (صحیفه نور، ج ۷، ص ۲۸۵.)

انبیای عظام، تا آنجا که توانستند جدیت کردند که ظلم را از این بشر ظالمبزدایند؛ به موعظه، به نصحیت، به امر به معروف، به نهی از منکر. (صحیفهنور، ج ۱۹، ص ۱۹.)

نهی از منکر اختصاص به روحانی ندارد، مال همه است، امت باید نهی از منکر بکند، امر به معروف بکند. (صحیفه نور، ج ۸، ص ۴۷.)

من مراعات همه شما را بکنم، شما هریک مراعات همه را. یک همچو برنامه استکه همه را وادار کرده که به همه چرا بگوییم، همه را، هر فردی، به فردیلازم کرده به اینکه امر به معروف کند. (صحیفه نور، ج ۹، ص ۱۹۴.)

امر به معروف و نهی از منکر از اموری است که بر همه کس واجب است، یک چیزیاست که بر یکی واجب باشد بر دیگری نه، همه ما مکلفیم که همانطور که مکلفیمکه خودمان را حفظ کنیم و خارج کنیم از ظلمت به نور، مکلف هستیم دیگران راهمین طور دعوت کنیم. (صحیفه نور، ج ۱۱، ص ۸۴.)

امر به معروف و نهی از منکر بر همه ملت واجب است. اگر یک خلاف یکی کردباید او را نهی بکنید، باید بازدارید او را از این کار. (صحیفه نور، ج ۱۳،ص ۶۰.)

از این جهت که شما می خواهید اطاعت امر خدا را بکنید، نهی از منکر کنید. (صحیفه نور، ج ۶، ص ۱۱۶.)

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر