دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:28:16 AM 1399 / 11 / 09
 


شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشتاعضا شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر غلامرضا مصطفایی

سرپرست دانشکده بهداشت (رئیس شورا)

2

دکتر عباس بهرامی

معاون آموزشی پژوهشی  دانشکده (نایب رئیس)

3

دکتر مسعود مطلبی

عضو هیات علمی دانشکده

4

دکترحمیدرضا گیلاسی

عضو هیات علمی دانشکده
5

مهندس میترا حنانی

عضو هیات علمی دانشکده

6

دکتر داورخواه ربانی

عضو هیات علمی دانشکده
7

دکتر محمدباقر میران زاده

عضو هیات علمی دانشکده
8 دکتر فاطمه عطوف

عضو هیات علمی دانشکده

9 زهرا بتولی مدیر پژوهش دانشکده

 

 

آیین نامه تحصیلات تکمیلی
 
براساس مواد 27 و 29 آیین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب دویست و چهل و نهمین جلسه مورخ 1/4/1370 شورایعالی انقلاب فرهنگی و به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی و برنامه ریزی در زمینه گسترش و تقویت دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تهیه و تدوین برنامه های آموزشی و فراهم آوردن امکانات مورد نیاز جهت رفع مشکلات و تنگناهای موجود در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و در راستای نیل به اهداف دانشگاه در توسعه کمی و ارتقاء کیفی این دوره‌ها بویژه با توجه به تعداد قابل توجه دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری‌، ایجاد تشکیلاتی منسجم‌، فعال و متمرکز تحت عنوان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ضروری می‌باشد.
لذا به منظور سیاستگذاری‌، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در امور اجرایی‌، آموزشی و پژوهشی در مقاطع‌کارشناسی ارشد، دکترای عمومی‌، دکتری تخصصی و دوره‌های بعد از دکتری‌، تشکیلاتی شامل شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌، اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه، شوراهای تحصیلات تکمیلی دانشکدهها و کمیته های تحصیلات‌ تکمیلی گروههای آموزشی در دانشکده های جامع به وجود می‌آیند.
ماده‌ -1 تشکیلات تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شرح زیر تعیین می‌گردد:


الف‌: شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
ب: معاون آموزشی دانشگاه
ج: مدیرکل تحصیلات تکمیلی دانشگاه
د: شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ها
هـ : سرپرستان تحصیلات تکمیلی دانشکده ها
و: کمیته تحصیلات تکمیلی گروههای آموزشی
ز: سرپرستان تحصیلات تکمیلی گروههای آموزشی در دانشکده‌های جامع
تبصره ـ دانشکده‌های جامع منظور دانشکده هایی هستند که از نظر گستردگی دوره های تحصیلات تکمیلی (تعداد رشته و گرایش های دایر و تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد و بویژه دکتری) به تشخیص معاون‌ آموزشی دانشگاه در حد معینی باشد.
ماده‌ -2 ترکیب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه شرح ذیل است:


الف ـ رئیس دانشگاه(رئیس شورا)
ب‌ ـ معاون آموزشی دانشگاه (نایب رئیس شورا)
ج ـ معاون پژوهشی دانشگاه
د ـ نمایندگاه شوراهای تحصیلات تکمیلی دانشکده ها
و ـ سرپرستان دانشکده‌ها
ز ـ دو تن از اعضای هیات علمی فعال دانشگاه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی به انتخاب ریاست دانشگاه
تبصره ـ جلسات‌ شورای تحصیلات تکمیلی با حضور دو سوم اعضای شورا، رسمیت یافته و تصمیمات ‌متخذه در آن با اکثریت آرا کل اعضاء نافذ خواهد بود.


ماده ـ3
وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شرح ذیل است:
الف: سیاست گذاری گسترش‌ دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه
ب : بررسی و ارزشیابی برنامه ها و روش های کلی آموزش تحصیلات تکمیلی جهت ایجاد هماهنگی‌های لازم در چارچوب ضوابط و مقررات آموزشی
ج: بررسی صلاحیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده هایی که برای تاسیس رشته و یا دوره و یا پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری عمومی و دکتری تخصصی و دوره های بعد از دکترا، اعلام آمادگی و پیشنهادات توجیهی‌ (به مدیرکل تحصیلات تکمیلی دانشگاه) ارائه می‌نمایند.
د: ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه ها و خط مشی کلی هیات رئیسه و شورای دانشگاه در رابطه ‌با اعتلای سطح کیفی و کمی آموزش های تخصصی در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر
هـ : نظارت بر نحوه حسن اجرای ضوابط و برنامه ها و همچنین‌ نظارت بر برگزاری امتحانات ورودی و امتحانات پایانی دوره‌های کارشناسی ارشد و تخصصی بر حسب ضرورت در دانشکده‌های وابسته به دانشگاه (به کمک اداره کل نظارت و ارزیابی دانشگاه)
و: بررسی و اظهار نظر در مورد موضوعاتی که از وزارت فرهنگ و آموزش عالی‌، هیات رئیسه‌، رئیس و شورای دانشگاه به شورای تحصیلات تکمیلی ارجاع شود.
ز: سیاست گذاری در مورد تامین و جذب همکاری اعضای هیات علمی مورد نیاز دانشگاه در دوره های ‌تحصیلات تکمیلی.
تبصره ـ کلیه امور اجرایی مربوط به شورای تحصیلات تکمیلی به عهده اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه می‌باشد.


ماده ـ 4
مدیرکل تحصیلات تکمیلی دانشگاه از میان اعضای هیات علمی با مرتبه استادیاری یا بالاتر با حداقل ‌پنج سال سابقه کار در امور تحصیلات تکمیلی‌، به پیشنهاد معاون آموزشی دانشگاه و حکم رئیس دانشگاه منصوب می‌شود.


ماده ـ 5
وظایف مدیرکل تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شرح زیر می‌باشد:
الف: برنامه ریزی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه بویژه در مقطع دکتری تخصصی.
ب: پیگیری و نظارت در تنظیم و تخصیص بودجه و اعتبارات تحصیلات تکمیلی.
ج: تشکیل کمیته های تخصصی جهت تدوین ضوابط اجرایی آیین نامه های آموزشی دوره های تحصیلات ‌تکمیلی در چارچوب اعتلای کیفی دوره‌ها.
د: اداره کلیه امور آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه با هماهنگی مسئولین ذیربط دانشگاه.
هـ: نظارت‌ بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی.
و: نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و فعالیتهای آموزشی دوره‌های تخصصی و ارزیابی آنها و ارائه ‌گزارش به هیات رئیسه دانشگاه.
ز: هماهنگی و نظارت بر اجرای آزمون‌های ورودی دکتری تخصصی و کلیه مراتب مربوط.
ح: تشکیل جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداقل هر ماه یکبار (حتی‌الامکان هر دو هفته یکبار) و تنظیم دستور جلسات آن.
ط: همکاری با حوزه معاونت پژوهشی در اجرای دوره‌های کوتاه مدت تخصصی و پژوهشی.
ی: شرکت در جلسات شورای دانشگاه‌، شورای آموزشی‌، شورای پژوهشی دانشگاه و ایجاد هماهنگی بین شوراهای تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه دانشگاه.


ماده ـ6
ترکیب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ها به شرح زیر می‌باشد:
الف: رئیس دانشکده (رئیس شورا)
ب: معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده (نایب رئیس )
 ج: سرپرست تحصیلات تکمیلی گروههای آموزشی مجری دوره‌های تحصیلات تکمیلی (دبیر شورا)
د: سایر معاونین دانشکده (حسب مورد)
ه: نمایندگان شاخه هاییکه مجری دوره های تخصصی هستند با درجه استادیاری یا بالاتر و حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیق دارند
و: در صورت لزوم یک یا دو تن از اضاء هیات علمی سایر با درجه استادیاری یا بالاتر و حداقل سه سال سابقه کار آموزشی یا پزوهشی
تبصره ـ در دانشکده های جامع با توجه به گستردگی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری‌، سرپرست ‌تحصیلات تکمیلی باید فردی به غیر از معاون آموزشی باشد و در سایر دانشکده‌ها تصدی این سرپرستی ‌توسط معاون آموزشی بلامانع است.


ماده ـ 7
وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ها که براساس آیین نامه مدیریت دانشگاهها، جانشین ‌شورای آموزشی دانشکده و شورای پژوهشی دانشکده در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری می‌باشد، به شرح زیر است:
الف: بررسی و تدوین شاخص های کیفی دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده در راستای گسترش و اعتلای این دوره‌ها.
ب: نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده در چارچوب مقررات و ضوابط مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی (هماهنگ با شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه.)
ج: بررسی مشکلات آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی و ارائه راه ‌حل های لازم.
د: تلاش در جهت گسترش رشته‌ها و گرایش‌های جدید در مقاطع تحصیلات تکمیلی و بررسی پیشنهاد دوره‌ها و رشته‌های آموزشی جدید و تدوین برنامه آنها در این دوره‌ها جهت ارجاع به کمیته‌های ‌تخصصی گروه های مختلف شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی از طریق ‌اداره کل ‌تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
ه: بررسی آیین نامه های تحصیلات تکمیلی به منظور بهبود کیفیت آموزشی و اظهار نظر درباره آنها و انــــــعکاس پیشنهادات به مدیرکل تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
و: پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه‌های درسی در چهارچوب ضوابط مصوب.
ز: بررسی و تصویب پیشنهاد گروههای آموزشی در مورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره‌های ‌تحصیلات تکمیلی.
ح: بررسی کیفیت آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشکده و همچنین کیفیت فعالیت‌های آموزشی اعضای هیات علمی در این دوره‌ها.
ط: نظارت بر برگزاری آزمون های دکتری تخصصی در گروههای آموزشی.
ک: رسیدگی به کلیه موارد آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی که در چارچوب مقررات و ضوابط نمی‌باشد (موارد خاص) با توجه به اختیارات تفویض شده از اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه ‌به ‌دانشکده.
ل: بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که توسط هیات رئیسه دانشکده یا سرپرستی تحصیلات تکمیلی دانشکده به شورا ارجاع می‌شود.
م: تشویق و ترغیب استادان و دانشجویان به منظور بهره‌گیری از تسهیلات پروژه‌های تحقیقاتی در اجرای پایان‌نامه و رساله.
ن: بررسی امکان دوره‌های کوتاه مدت و دوره‌های معادل پیشنهادی در مقاطع تحصیلات تکمیلی.


ماده ـ 8
سرپرستان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها از بین اعضای هیات علمی با حداقل مرتبه استادیاری که ‌دارای حداقل سه سال سابقه تدریس و تحقیق در آموزش دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها باشند، تعیین و به موجب پیشنهاد روسای دانشکده‌ها و تائید معاون آموزشی دانشگاه و حکم رئیس دانشگاه ‌منصوب می‌شوند.
تبصره:
در دانشکده‌های جامع‌، سرپرست تحصیلات تکمیلی دارای اختیارات و امتیازات برابر با معاون آموزشی دانشکده بوده و عضو هیات رئیسه دانشکده می‌باشد.


ماده ـ 9
مسئولیت اجرای کلیه امور آموزشی و پژوهشی در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری و همینطور اجرای‌ کلیه تصمیمات و مصوبات‌ شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها به عهده سرپرستان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها می‌باشد.


ماده ـ10
ترکیب کمیته تحصیلات تکمیلی گروههای آموزشی در دانشکده‌های جامع به شرح زیر می‌باشد:
الف: مدیر گروه (رئیس کمیته)
ب: سرپرست تحصیلات تکمیلی گروه (نایب رئیس و دبیر کمیته)
ج: مسئولین آموزشی و پژوهشی گروه (حسب مورد)
د: سرپرستان گرایش های مختلف
ه: حداکثر دو نفر از اعضای هیات علمی گروه با مرتبه حداقل استادیاری.
تبصره ـ
تشکیل کمیته تحصیلات تکمیلی گروههای آموزشی که دارای دوره دکتری و یا حداقل دو گرایش کارشناسی ارشد باشند، اجباری است.


ماده ـ 11
وظایف کمیته تحصیلات تکمیلی گروههای آموزشی به شرح ذیل است:
ا****
لف: برنامه ریزی و تدوین سیاست کلی دوره‌های تحصیلات تکمیلی گروه بویژه در مقطع دکتری درچارچوب توسعه و ارتقاء سطح کیفی دوره‌ها.
ب: نظارت بر اجرای مقررات و ضوابط دوره‌های تحصیلات تکمیلی در گروه و رفع تنگناهای احتمالی.
ج: بررسی و تائید موضوع و برنامه پروژه پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری و حتی‌الامکان ‌هدایت انجام آنها در قالب طرح های پژوهشی.
د: تعیین اساتید برای دروس مختلف و تنظیم برنامه‌های آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی در گروه.
ه: نظارت بر نحوه ارائه دروس مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و ارزیابی کیفی آنها.
و: ریشنهاد ایجاد دوره‌ها و گرایش های جدید جهت تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده.
ز: برگزاری آزمون‌های دکترای تخصصی.
ح‌: بررسی و اظهار نظر پیرامون موضوعات ارجاعی از جانب سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده.


ماده ـ 12
سرپرستان تحصیلات تکمیلی گروههای آموزشی با دارا بودن درجه استادیاری یا بالاتر و حداقل ‌سه سال سابقه تدریس یا تحقیق در دوره‌های تحصیلات تکمیلی به پیشنهاد مدیر گروه و حکم ‌رئیس دانشکده منصوب می‌شوند.

 

ماده ـ 13
هماهنگی امور کمیته تحصیلات تکمیلی گروه و تنظیم دستور جلسات و مجری تصمیمات متخذه با هماهنگی مدیر گروه به عهده سرپرست تحصیلات تکمیلی گروه می‌باشد.

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش : اسفند 97

   
جشنواره پرتال