دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:49:55 AM 1398 / 08 / 21
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 بهداشت محیط 

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

  

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد محیط ورودی 92 ترم یک

 

ردیف


روز        ساعت


8-10


10-12


2-4


4-6


6-8

 

1

شنبه

 

 

 

 

 

2

یک شنبه

کاربرد روشهای آنالیز

زبان تخصصی 10-13

 

اقتصاد مهندسی

 

3

دو شنبه

مدیریت توسعه منابع آب

روش تحقیق

 

 

 

4

 سه شنبه

سیستم اطلاع رسانی

آز-کاربرد روشهای آنالیز

 

 

 

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد محیط ورودی 91 ترم سه

 

ردیف


روز         ساعت


8-10


10-12


2-4


4-6


6-8

 

1

شنبه

         

2

یک شنبه

         

3

دو شنبه

         

4

 سه شنبه

سم شناسی محیط

مدیریت فاضلاب صنعتی

     

5

چهار شنبه

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

آلودگی هوا

 
     

 

پنج شنبه 

         
 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر