دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:41:26 PM 1399 / 05 / 20
 

دانشکده بهداشت  - دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 92/93 دانشکده بهداشت (روزانه )

تاریخ امتحان

روز امتحان

بهداشت حرفه ای پیوسته 92

بهداشت حرفه ای پیوسته 91

بهداشت حرفه ای پیوسته 90

بهداشت حرفه ای  پیوسته 89

بهداشت حرفه ای  ناپیوسته 91

بهداشت عمومی ناپیوسته 91

بهداشت عمومی پیوسته 92

بهداشت عمومی

پیوسته 91

بهداشت عمومی پیوسته 90

بهداشت عمومی پیوسته 89

1392/10/21

شنبه

بیوشیمی و اصول تغذیه

 10-8

_

مهندسی انسانی

2
8-10

اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی

12  -10

طراحی تهویه          

10-12

تغذیه کاربردی        

8-10

        بیوشیمی      

10-12

آموزش بهداشت 

8-10  

       روش تحقیق

 10-12

    تغذیه کاربردی       

8-10

1392/10/22

یک شنبه

__

اخلاق اسلامی
10-12

__

__

      مدیریت صنعتی

      10-12

بهداشت محیط (3)  8-10  

__

اخلاق اسلامی
10-12

__

__

1392/10/23

دوشنبه

ریاضیات عمومی (1)      

  12  -10

__

مبانی کنترل آلودگی
 8-10

انقلاب اسلامی
10-12

انقلاب اسلامی
10-12

برنامه ملی غیر واگیر

 8-10

_

بهداشت محیط (1 )   8-10  

بهداشت دهان و دندان

12-10

زبان تخصصی    

8-10  

1392/10/24

سه شنبه

_

مکانیک جامدات  

  8-10

__

__

__

اکولوژی انسانی       

12  -10

میکروب  (1 )     

8-10 

تکنولوژی آموزشی  

10-12

__

__

1392/10/25

چهار شنبه

__

__

تاریخ اسلام
10-12

__

زبان تخصصی   

8-10  

تاریخ اسلام
10-12

_

مصون سازی
10-12

تاریخ اسلام
10-12

اصول برنامه ریزی 

8-10  

1392/10/26

پنجشنبه

زبان پیش
8-10

مهندسی انسانی (1)        12  -10

__

__

روانشناسی صنعتی      

  12  -10

_

زبان پیش
8-10

بهداشت مواد غذایی

8-10  

بهداشت محیط (2 ) 

10-12  

__

1392/10/28

شنبه

شیمی عمومی         12  -10

ایمنی در محیط کار(1) 12-10

جمعیت و تنظیم - هر دو گروه   10-8

_

سم شناسی شغلی(2)   8-10

زبان تخصصی     8-10  

اصول و مباتی جامعه 8-10

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع        10  -8

جمعیت و تنظیم - هر دو گروه 

 10-8

کاربرد کامپیوتردر تجزیه و تحلیل  12-10

1392/10/29

یکشنبه

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

1392/10/30

دوشنبه

فیزیک  اختصاصی (1)        12  -10

آمار حیاتی        10-12

ایمنی در محیط کار(3)   8-10

_

بیماریهای ناشی از کار(2)   12-10

        بیوشیمی       8-10

روانشناسی و بهداشت روان 10-8

بهداشت مادر و کودک  12  -10

بهداشت روان و اعتیاد 10-8

بیماریهای ارثی        

  12  -10

1392/11/1

سه شنبه

_

 

_

_

فرهنگ وتمدن
10-12

_

_

_

_

فرهنگ وتمدن
10-12

1392/11/2

چهار شنبه

معارف یک
10-12

مبانی نمونه برداری
8-10

تجزیه و ارزشیابی
8-10

_

_

برنامه ملی واگیر
8-10

معارف یک
10-12

_

اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه 10-8

_

1392/11/3

پنجشنبه

_

 

_

_

سیستمهای مدیریت یکپارچه    12-10

بهداشت باروری
8-10

_

زبان عمومی
8-10

_

بهداشت سالمندان
10-12

1392/11/5

شنبه

فیزیولوژی و کالبد شناسی

12-10

زبان عمومی
8-10

بهداشت پرتوها 
 8-10  

_

روشنایی در محیط کار       10-8

بهداشت محیط (2 )   10-12 

تشریح و فیزیولوژی
8-10

برنامه ملی واگیر
10-12

_

کلیات پزشکی
8-10

1392/11/6

یکشنبه

_

_

_

_

_

بهداشت محیط (1 )   10-12 

_

_

_

_

1392/11/7

دوشنبه

آشنایی با صنایع     

 8-10

کمکهای اولیه
12-10

مدیریت صنعتی

          8-10

_

نقشه کشی صنعتی    

 8-10

اصول مدیریت  12  -10

اصول و کلیات خدمات8-10

فارماکولوژی
8-10

_

توانبخشی و رفاه اجتماعی 12-10

 

 

 

تاریخ امتحان

روز امتحان

بهداشت محیط پیوسته 89

بهداشت محیط پیوسته 90

بهداشت محیط پیوسته 91

بهداشت محیط پیوسته 92

بهداشت محیط ارشد 92

بهداشت محیط ارشد 91

1392/10/21

شنبه

کاربرد موتور تلمبه
10-12

هیدرولیک
10-12

معادلات دیفرانسیل
8-10

 

 

 

1392/10/22

یک شنبه

 

 

اخلاق اسلامی
10-12

رباضی یک
8-10

اقتصاد مهندسی
10-12

کنترل آلودگی هوا
10-12

1392/10/23

دوشنبه

انقلاب اسلامی
10-12

فرآیندها وعملیات
8-10

 

 

 

 

1392/10/24

سه شنبه

 

 

اصول ترمودینا
8-10

آمار
 10-12

روش تحقیق
10-12

مدیریت فاضلاب
10-12

1392/10/25

چهار شنبه

سیستم های جمع آوری
8-10

تاریخ اسلام
10-12

 

 

 

 

1392/10/26

پنجشنبه

 

_

رسم فنی
10-12

زبان پیش
8-10

سیستم اطلاع
10-12

 

1392/10/27

جمعه

_

_

_

_

_

_

1392/10/28

شنبه

فاضلاب صنعتی
10-12

مکانیک خاک
10-12

بهداشت مواد غذایی
8-10

فیزیک
10-12

کاربرد روش ها
12-14

سم شناسی
12-14

1392/10/29

یکشنبه

_

_

_

_

_

_

1392/10/30

دوشنبه

آشنایی با مدلساز
10-12

آلودگی هوا
8-10

زبان عمومی
8-10

شیمی
8-10

 

 

1392/11/1

سه شنبه

 

 

 

 

زبان تخصصی
10-12

طراحی تصفیه
10-12

1392/11/2

چهار شنبه

کاربرد بیو تکنولو
10-12

کلیات ایمنی
10-12

 

اندیشه (1)
10-12

 

 

1392/11/3

پنجشنبه

کندزداها
10-12

 

گندزداها
10-12

 

مدیریت توسعه
10-12

 

1392/11/4

جمعه

_

_

_

_

_

_

1392/11/5

شنبه

اپیدمیولوژی محیط
10-12

مدیریت و کیفیت
10-12

اپیدمیولوژی
10-12

نقشه برداری
8-10

 

 

1392/11/7

دوشنبه

بهره برداری
10-12

جمعیت وتنظیم
10-12

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر