دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:23:40 PM 1399 / 05 / 20
 

  دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشکده بهداشت

دایره امتحانات

برنامه امتحانات نیمسال دوم  سال تحصیلی 92/93 دانشکده بهداشت (روزانه )

تاریخ امتحان

روز امتحان

بهداشت
حرفه ای
پیوسته 92

بهداشت
حرفه ای
پیوسته 91

بهداشت
حرفه ای
پیوسته 90

بهداشت
عمومی
ناپیوسته 91

بهداشت
عمومی
پیوسته 92

بهداشت
عمومی
پیوسته 91

بهداشت
عمومی
پیوسته 90

بهداشت
عمومی
پیوسته 89

1393/03/20

سه شنبه

ریاضیات  2  
8-10

صدا و
ارتعاش
  10-12

بیماریهای
شغلی
8-10

روش تحقیق
8-10

آمار حیاتی 1
8-10

آمار حیاتی 1  
    10-12

زبان تخصصی
8-10      

___

1393/03/21

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

1393/03/22

پنج شنبه

فیزیک اختصاصی (2)   10-12

ایمنی در محیط کار 2
 10-12

سیستم مدیریت یکپارچه
8-10

بهداشت
مواد غذایی

 8-10

اصول تغذیه    
   10-12

برنامه
ملی غیر واگیر  
10-12

تغذیه کاربردی
8-10

___

1393/03/23

جمعه

 

1393/03/24

 شنبه

___

مکانیک
سیالات 
10-12

___

بیماریهای
شایع
8-10

بهداشت
حرفه ای
8-10

بیماریهای
شایع
8-10

اصول
برنامه ریزی
8-10

اقتصاد بهداشت      
  10-12

1393/03/25

یک شنبه

دینامیک
گازها
10-12

___

 تهویه صنعتی
  10-12

 

___

___

___

___

1393/03/26

دوشنبه

___

متون اسلامی
  10-12

___

پاتولوژی جغرافیایی
 10-12

بیوفیزیک
 10-12

متون اسلامی  
10-12

کلیات پزشکی
8-10

پاتولوژی
10-12

1393/03/27

سه شنبه

تاریخ اسلام   
     10-12

___

نقشه کشی
صنعتی
10-12

___

___

___

___

___

1393/03/28

چهارشنبه

___

___

فرهنگ و
تمدن
 10-12

فرهنگ و
تمدن
10-12

اصول
مدیریت
8-10

بهداشت
دانش آموزان
10-12

فرهنگ وتمدن
10-12

___

1393/03/29

پنج  شنبه

کلیات محیط زیست  
     8-10     

تجزیه و ارزشیابی
10-12  

___

اقدامات بهداشتی
 8-10

___

حشره شناسی پزشکی 
 8-10

___

اکولوژی
 10-12

1393/03/30

جمعه

 

1393/03/31

شنبه

___

___

روشنایی
در محیط کار
8-10

آموزش بهداشت 
10-12

میکروب شناسی 2 
   10-12

نظامهای سلامتی
 8-10      

کاربرد
کامپیوتر
8-10

___

1393/04/01

یک شنبه

شیمی تجزیه
8-10

تنشهای حرارتی
10-12

___

انقلاب اسلامی
10-12

___

___

___

انقلاب اسلامی
10-12

1393/04/02

دوشنبه

___

___

برنامه نویسی کامپیوتر
10-12

___

اصول واپیدمیولوژی
 10-12

روش تحقیق
8-10

بهداشت سالمندان
8-10

___

1393/04/03

سه شنبه

معارف 2
10-12

___

ارزیابی و مدیریت
8-10

اصول برنامه ریزی
8-10

معارف 2
10-12

___

___

___

1393/04/04

چهار شنبه

___

زبان تخصصی
10-12

 

جمعیت و
دانش خانواده
10-12

___

بهداشت باروری
8-10

توانبخشی
10-12

___

1393/04/05

پنج شنبه

فارسی
 8-10

___

روانشناسی صنعتی
10-12

بیماریهای
ارثی
8-10

فارسی 
  8-10

بهداشت
محیط3
 10-12

بیماریهای
ارثی
8-10

___

 

 

برنامه امتحانات نیمسال دوم  سال تحصیلی 92/93 دانشکده بهداشت (روزانه )

تاریخ امتحان

روز امتحان

بهداشت محیط
پیوسته 89

بهداشت محیط
پیوسته 90

بهداشت محیط
پیوسته 91

بهداشت محیط
پیوسته 92

بهداشت محیط
ارشد 92

بهداشت محیط
ارشد 91

1393/03/20

سه شنبه

 

اقتصاد مهندسی
10-12

استاتیک ومقاومت
10-12

ریاضی دو
10-12

طراحی تصفیفه خانه آب
10-12

 

1393/03/21

چهارشنبه

 

ایمنی و کاربرد
10-12

ایمنی و کاربرد
10-12

 

 

 طراحی تصفیه خانه فاضلاب

10-12

1393/03/22

پنج شنبه

 

 

 

شیمی محیط
10-12

مدیریت فاضلاب
10-12

 

1393/03/23

جمعه

 

1393/03/24

 شنبه

 

تصفیه آب
10-12

مواد زائد جامد شهری
10-12

اصول اپیدمیولوژی
8-10

مدیریت مواد زائد
10-12

 سم شناسی

10-12

1393/03/25

یک شنبه

 

 

 

 

 

 

1393/03/26

دوشنبه

 

تصفیه فاضلاب
8-10

متون اسلامی
10-12

کامپیوتروکاربرد
8-10

___

 

1393/03/27

سه شنبه

 

___

___

___

ارزیابی اثرت توسعه
10-12

 مدیریت فاضلاب صنعتی

10-12

1393/03/28

چهارشنبه

 

فرهنگ وتمدن
10-12

زبان تخصصی
8-10

___

___

 

1393/03/29

پنج  شنبه

 

بهداشت مسکن
8-10

مدیریت بهداشت
8-10

پاتوبیولوژی
10-12

اکولوژی محیط
10-12

 

1393/03/30

جمعه

 

1393/03/31

شنبه

 

سیستم انتقال و توزیع
10-12

مکانیک سیالات
10-12

ادبیات فارسی
8-10

___

 

1393/04/01

یک شنبه

 

اصول مدیریت
8-10

___

اصو ل مدیریت
8-10

___

 

1393/04/02

دوشنبه

 

___

بهداشت پرتو حفاظت
10-12

___

___

 

1393/04/03

سه شنبه

 

روشهای مبارزه با ناقلین
8-10

___

اندیشه دو
10-12

___

 

1393/04/04

چهار شنبه

 

قوانین و مقررات زیست
10-12

میکروبیولوژی محیط
10-12

___

___

 

 
تاریخ به روز رسانی: مرداد 96
   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر