دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:27:06 AM 1399 / 05 / 22
 

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 93 -92 دانشکده بهداشت
رشته بهداشت محیط
 
 
 

کارشناسی پیوسته محیط ورودی 92 ترم دوم

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

ادبیات فارسی کد
گروه 9

3

 

1010201

 

اندیشه اسلامی 2
کدگروه 9

2

 

1010102

 

اصول و اپیدمیولوژی

2

 

1724208

دکتر دهقانی

اصول مدیریت خدمات
کد گروه یک

1

 

1724237

دکتر کبریایی

پاتوبیولوژی

1

1

1724207

 

کامپیوتر وکاربرد آن

1

1

1724204

 

شیمی محیط

1

1

1724220

دکتر مصطفایی

ریاضی 2

3

 

1724202

خانم گیلاسی

جمع

14

3

جمع کل

17

کارشناسی پیوسته محیط ورودی 91 ترم دوم

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

زبان تخصصی

2

 

1724215

مهندس  رضایی

تربیت بدنی یک
کدگروه   9

 

1

1010203

 

متون اسلامی
گد گروه   9

2

 

1010106

 

استاتیک ومقاومت

3

 

1724211

دکتر جمال

بهداشت پرتو وحفاظت

1

1

1724218

مهندس حنانی

مواد زائد جامد شهری

2

1

1724228

دکتر مصطفایی

میکروبیولوژی محیط

1

1

1724219

دکتر میرانزاده و
مهندس ایرانشاهی

مدیریت بهداشت محیط

1

 

1724235

مهندس رضایی

ایمنی و کاربرد مواد شیمایی کدگروه یک

1

 

1724236

دکتر دهقانی

مکانیک سیالات

2

 

1724214

دکتر مصطفایی

جمع

15

4

جمع کل

19

 

 

 

 

 

کارشناسی پیوسته محیط ورودی 90 ترم ششم 

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

فرهنگ و نمدن اسلام وایران  کد 9

2

 

1010107

 

تربیت بدنی  دو
کد گروه 9 خواهران

 

1

1010204

 

سیسستم انتقال و توزیع آب

1

1

1724221

دکتربانی

تصفیه فاضلاب

2

 

1724225

دکتر میرانزاده

روشهای مبارزه با ناقلین

2

 

1724227

دکتر دهقانی

قوانین و مقررات زیست

1

 

1724242

مهندس مظاهری

بهداشت مسکن و اماکن

1

 

1724249

مهندس رضایی

ایمنی کاربردمواد شیمیایی کد گروه دو

1

 

1724236

دکتر دهقانی

تصفیه آب

2

 

1724223

دکتر رباتنی

اصول مدیریت خدمات
کد گروه 2

1

 

1724237

آقای صباحی

اقتصاد مهندسی

2

 

1724224

دکتر نوری

جمع

15

2

جمع کل

17

کارشناسی پیوسته محیط ورودی 89 ترم هشت

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

کار آموزی

 

16

1724251

 

آبرسانی

 

 

 

دکتر رباتنی

نقشه برداری

 

 

 

مهندس رضایی

  جمع

 

16

 

 

 
 
تاریخ به روز رسانی: مرداد 96
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر