دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:09:13 AM 1399 / 05 / 22
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

بهداشت عمومی و آمار حیاتی

دانشجویان رشته  بهداشت عمومی  مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 91    ترم(3)  

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

 4-2 بعد از ظهر

نام درس و استاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

جمعیت و دانش خانواده

آقای روحانی –گروه7

 آمفی تئاتر

روش تحقیق

( اساتید گروه) –کلاس 4

بیماریهای ارثی

( دکتر دولتی ) ( نیمه دوم) –کلاس 4

یکشنبه

اصول برنامه ریزی-دکتر کبریایی -  آمفی تئاتر

بهداشت مواد غذایی-دکتر شرافتی-آمفی تئاتر

 

دوشنبه

اقدامات بهداشتی- کلاس5مهندس رضایی-(نیمه اول )

 

بیماریهای شایع کودکان –خانم تقربی –کلاس 3

پاتولوژی جغرافیایی- کلاس 5 - دکتر دهقانی –(نیمه دوم )

سه شنبه

آموزش بهداشت
مهندس رمضانی –کلاس 5

 

فرهنگ و تمدن-( گروه 9)

(مشترک با محیط 90)-آمفی تئاتر

*درس انقلاب اسلامی-( گروه 7)( مشترک با عمومی پیوسته 89) ( استاد  :            ) روز سه شنبه (ساعت 6-4 ) بعد از ظهر در کلاس (1)  تشکیل خواهد شد.

 

 

دانشجویان رشته بهداشت عمومی   مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی 90    ( ترم 6)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

بیماریهای ارثی

 دکتر دولتی- کلاس4

زبان تخصصی

 آقای زیلوچی- کلاس5

توانبخشی

خانم داداشی-کلاس2 

یکشنبه

کلیات پزشکی-دکتر صابری

کلاس واقع در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

تربیت بدنی (2)- خواهران

 ( گروه 7) -سالن تربیت بدنی

 

دوشنبه

اصول برنامه ریزی

مهندس صباحی-کلاس1

تغذیه کاربردی

دکتر عاصمی-کلاس5

 

بهداشت سالمندان

آقای آقاجانی- کلاس4

سه شنبه

 

کاربرد کامپیوتردرتجزیه و تحلیل داده ها
دکتر کبریایی-کلاس5

 

** درس فرهنگ و تمدن( گروه 7)  ( استاد  :        ) روز سه شنبه  ( ساعت 6-4) بعد از ظهر در  کلاس (6)  تشکیل خواهد شد.

** درس تربیت بدنی (2)- برادران ( گروه 13) روز شنبه  ( ساعت 14-12 ) بعد از ظهر درسالن تربیت بدنیتشکیل خواهد شد

 

  

دانشجویان رشته بهداشت عمومی    مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی 91    ( ترم 4)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس و استاد

نام درس واستاد

شنبه

آمار حیاتی (2)

مهندس اکبری-کلاس1

نظامهای سلامتی

دکتر فخری-آمفی تئاتر

بیماریهای شایع کودکان

خانم حسینیان-کلاس1

یکشنبه

حشره شناسی پزشکی-تئوری-دکتر دهقانی-کلاس6

بهداشت دانش آموزان

دکتر محمدیان-کلاس6

حشره شناسی پزشکی-عملی-دکتر دهقانی-آزمایشگاه

دوشنبه

روش تحقیق

مهندس صباحی –کلاس6

بهداشت باروری

خانم عباس زاده- کلاس6

برنامه ملی غیر واگیر

مهندس گیلاسی-کلاس1

سه شنبه

 

متون اسلامی-( گروه 7)

کلاس6

بهداشت محیط (3)

کلاس6

 

 

دانشجویان رشته بهداشت عمومی  مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 92    ترم(2)  

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

اصول تغذیه

دکتر تقی زاده-کلاس6

بیوفیزیک

دکتر محسنی-کلاس1

 

یکشنبه

میکروب شناسی (2)

عملی-آزمایشگاه میکروب در دانشکده پزشکی

اصول و کلیات اپیدمیولوژی

مهندس گیلاسی-کلاس4

ادبیات فارسی-(ساعت 4-1)

خانم حاجی خانی- کلاس6

(گروه  7)

دوشنبه

بهداشت حرفه ای

مهندس حنانی- کلاس واقع در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

میکروب شناسی (2)

تئوری – کلاس 2

 

سه شنبه

اصول مدیریت

دکتر کبریایی-کلاس6

معارف اسلامی(2)

(گروه  7) - کلاس1

آمار حیاتی (1)

مهندس موسوی- کلاس5

 

 

دانشجویان رشته بهداشت  عمومی     مقطع کارشناسی پیوسته          ورودی89       ( ترم7)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

اقتصاد بهداشت

دکتر فخری –کلاس5

اکولوژی انسانی

 خانم ایرانشاهی –کلاس6

 

یکشنبه

کارآموزی –طبق برنامه

کارآموزی –طبق برنامه

 

دوشنبه

کارآموزی –طبق برنامه

کارآموزی –طبق برنامه

 

سه شنبه

کارآموزی –طبق برنامه

کارآموزی –طبق برنامه

 

چهارشنبه

کارآموزی –طبق برنامه

کارآموزی –طبق برنامه

 

پنجشنبه

 

 

 

** درس پاتولوژی جغرافیایی ایران ( استاد  : دکتر دهقانی ) روز شنبه ( ساعت 6 -4 ) بعد از ظهر در کلاس (1)  تشکیل خواهد شد.

** درس انقلاب اسلامی -( گروه 7)( مشترک با عمومی ناپیوسته 91 )  ( استاد  :        ) روز سه شنبه  ( ساعت 6-4) بعد از ظهر در  کلاس (1)  تشکیل خواهد شد.

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر