دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:02:00 AM 1397 / 11 / 29
 

مسئول روابط عمومی دانشکده بهداشت: آقای غلامرضا حسین دوست
 
شرح وظایف : 
 • مسئول راه اندازی و انتشار اخبار و رویدادهای مربوط به دانشکده بهداشت در وب سایت دانشکده.
   
 • هماهنگی جهت انعکاس اخبار در سایت دانشگاه.
   
 • مشارکت در جلسات مربوط به روابط عمومی ها در سطح دانشگاه.
   
 • هماهنگی در تهیه پرده به مناسبتهای مختلف.  
   
 •  برنامه ریزی ، هماهنگی و هدایت فعالیتهای روابط عمومی در راستای سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای حوزه و روابط عمومی دانشگاه
   
 • برنامه ریزی ، هدایت و اجرای ملاقاتهای عمومی دانشجویان و کارکنان 
   
 •  تهیه و تدوین برنامه عملکرد سالانه روابط عمومی با تعیین اولویتها و رئوس برنامه ها و اقدامات
   
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر