دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:22:03 PM 1399 / 05 / 18
 

تماس با روابط عمومی دانشکده بهداشت کاشان :

تلفن دانشکده بهداشت:    55540111- 031   -  داخلی 626  زهرا بتولی

آدرس الکترونیکی: www.healthf.kaums..ac.ir

پست الکترونیکی:     healthf_at_kaums.ac.ir 

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشکده  بهداشت 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر