دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:14:00 PM 1399 / 05 / 20
 

دانشکده بهداشت

تازه های کتاب - اردیبهشت 1393

 

لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران - اردیبهشت 1393
 

 

 

Title

Title

Research progress on environmental , health and safety

An introduction to health policy

The impact of climate change and bioenergy on nutrition

Applied demography and public health

The rise of the us environmental health movement

Assessment of population health risks of policies

Trichloroethylene" toxicity and health risks

Community-based interventions

Water and health

Crime hiv and health: intersections of criminal justice

Advanced Bayesian methods for medical test accuracy

Decentralizing health services

Advances in regression , survival analysis, extereme values

Defining prevention science

Applied meta analysis with R

Evaluation investments in health care system

Bayesian biostatistics

Families and child health

Biostatistics with R

Fundamentals of evidenced-based health care and translational science

data analysis in management with spss

Handbook of systems and complexity in health

Design and analysis of bridging. Studies

Health care provision and patient mobility

Modern clinical trial. Analysis

Health care utilization in germany

R for SAS and spss

Healthcare management

Randomized phase II cancer clinical trials

Integrated behavioral health in primary care

Regression methods in biostatistics

Operations research and health care policy

A clinical guide to occupational and environmental lung diseases

The demography of health and healthcare

Construction safety

The new public health and std/hiv prevention

Environmental burden of disease assessment

The symbolism of globalization development and aging

Handbook of occupational health and wellness

Well being resilience and quality of life from children perspectives

Handbook of work disability

Air pollution modeling and its application xxii

Occupational safety and hygiene

Air quality management

Radiation monitoring and dose estimation of the fukushima nuclear

Environmental sustainability issues in the south texas-mexico bor

Radiation-induced processes of adaptation

Environmental tracking for public health survieillance

Intelligent systems for crisis management

Evaluating investments in health care systems

Health and environmental safety of nanomaterials

Haccp

 
 
 

عنوان

عنوان

Gps و نقشه های دیجیتال

کلیات بهداشت محیط

محیط زیست، بهداشت و ایمنی

تصفیه آب

سم شناسی شغلی

اصول ترمودینایک

مرجع مدیریت ایمنی در پروژه های عمرانی

تحلیل پوششی داده ها

برنامه ریزی و مدیریت کیفی سیستم های منابع آب

آمار استنباطی در علوم رفتاری

راهنمای کاربردی Arc Gis

مجموعه قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست

اصول و کاربرد سیستم های گیاهان آبزی در تصفیه فاضلاب

اصول طب کار  و ارگونومی بیماریهای دستگاه عضلانی اسکلتی مرتبط با کار

آلودگی هوا

آموزش درمان شناختی-رفتاری

نکات راهنمای کاربردی پسماند

الفبای طب روانشناختی

پدیده تغذیه گرایی

آموزش توجه انتخابی تمرکز و تلاش مندی

مقدمه ای بر شناخت ردپاها در برنامه ریزی محیط زیست

مدیریت و ارزیابی ریسک

تصفیه فاضلاب صنعتی

رساله و روشهای ارگونومی و فاکتورهای انسانی

تکنولوژی آموزشی

آموزش نرم افزار ارزیابی ریسک

استریلیزاسیون در مراکز بهداشتی

ارزیابی ریسک نیمه کمی و کمی در صنایع فرایندی

تصفیه و دفع لجن فاضلاب

Hseدر بیمارستان

اصول طراحی بهره برداری و مدیریت گازهای لندفیل

مواد خطرناک

راهنمای بهداشت ایمنی

شاخص مواجهه با مواد شیمیایی حریق و انفجار

آموزش کاربردی نگارش مقالات علمی

اقتصاد مهندسی

آموزش گام به گام داده کاوی با  Rapidminer

راهنمای کاربردی الزامات ایمنی بهداشت و محیط زیست در محیط کار

مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل

نکات کلیدی روانشناسی

روشهای تحقیق در علوم رفتاری

آمار و روش تحقیق

مدل سازی معادلات ساختاری

کتاب جامع زبان انگلیسی

فرایندگرایی در ساختار نوین سازمان

آشنایی با فرایند تصادفی

آموزش کاربردی GIS

الگوسازی معدلات ساختاری د رپژوهش های علوم رفتاری

تئوری خطاها

مدلسازی آلودگی هوا

تئوری تصمیم گیری

مقدمه ای بر خاموش کننده های حریق

داه کاوی و کشف دانش

سازمان و چالش های استقرار سیستم مدیریت کیفیت

مبانی طراحی مجموعه های زباله سوزی پسماندها

مداخلات ارگونومیک در کشاورزی

مدیریت پسماند و بازیافت منابع

بهداشت بین الملل

ایمنی برای محیط کار

ایمنی در صنعت 2

مهندسی بهداشت حرفه ای

ارتباط در سلامت

بهداشت محیط

ایمنی در صنعت

شبکه های جمع آوری فاضلاب و رواناب های سطحی

مهندسی ایمنی پیشرفته

مقدمات تکنولوژی آموزشی

روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

اصول بهداشت ایمنی

مقدمه ای بر الگوریتم ژنتیک

راهنمای جامع تصفیه فاضلاب های صنعتی و خطرناک

الگوریتم و فلوچارت

درسنامه ایمنی و بهداشت برای مهندسین

مکانیک خاک

بهداشت و ایمنی مساجد و اماکن مذهبی

اقتصاد مهندسی

آنتروپومتری

ایمنی در صنعت

 
 

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر