دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:23:08 PM 1399 / 05 / 20
 


دانشکده بهداشت از نگاه آمار

 

 آمار اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

 • اعضاء هیئت علمی گروه بهداشت محیط:5 نفر
 • اعضاء هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار: 4 نفر
 • اعضاء هیئت علمی گروه بهداشت عمومی:4  نفر
 • اعضاء هیئت علمی گروه اپیدمیولوزی و آمار زیستی: 4 نفر

 

 

آمار کتاب کتابخانه دانشکده بهداشت

 • تعداد عنوان کتاب فارسی : 4430 عنوان
 • تعداد جلد کتاب فارسی: 9236 جلد
 • تعداد عنوان کتاب انگلیسی: 875 عنوان
 • تعداد جلد کتاب انگلیسی: 947 جلد

 

 

تعداد کانون­های دانشجویی

 • کانون علمی دانشجویی بهداشت عمومی
 • کانون علمی دانشجویی بهداشت محیط
 • کانون علمی دانشجویی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 

 

جدول پذیرش و فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت 

 

ردیف

سال پذیرش

دوره

رشته

مقطع

تعداد شاغل به تحصیل

سال فارغ التحصیلی

تعداد فارغ التحصیلی

1

1372

روزانه

بهداشت محیط

کاردانی

30نقر

1374

30 نفر

2

1373

"

بهداشت محیط

کاردانی

21 نفر

1375

21 نفر

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته

23 نفر

1375

23 نفر

3

1374

"

بهداشت محیط

کاردانی

17 نفر

1376

17 نفر

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته

26 نفر

1376

26 نفر

4

1375

"

بهداشت محیط

کاردانی

14 نفر

1377

14 نفر

بهداشت خانواده

کاردانی

20نفر

1377

20 نفر

بهداشت حرفه ای

کاردانی

21 نفر

1377

21 نفر

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

32 نفر

1377

32 نفر

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسنه

31 نفر

1377

31 نفر

5

1376

"

بهداشت محیط

کاردانی

15 نفر

1378

15 نفر

 

 

 

 

 

بهداشت حرفه ای

کاردانی

16 نفر

1378

16 نفر

بهداشت خانواده

کاردانی

21 نفر

1378

21 نفر

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

30 نفر

1378

30 نفر

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته

25 نفر

1378

25 نفر

6

1377

"

بهداشت محیط

کاردانی

27 نفر

1379

27 نفر

بهداشت حرفه ای

کاردانی

22 نفر

1379

22 نفر

بهداشت خانواده

کاردانی

25 نفر

1379

25 نفر

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

30 نفر

1379

30نفر

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته

28 نفر

1379

28 نفر

7

1378

"

بهداشت محیط

کاردانی

32 نفر

1380

32 نفر

بهداشت حرفه ای

کاردانی

21 نفر

1380

21 نفر

بهداشت خانواده

کاردانی

28 نفر

1380

28 نفر

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

29 نفر

1380

29 نفر

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته

30 نفر

1380

30 نفر

 

8

1379

روزانه

بهداشت محیط

کاردانی

21 نفر

1381

21 نفر

بهداشت خانواده

کاردانی

24نفر

1381

24 نفر

بهداشت حرفه ای

کاردانی

23 نفر

1381

23 نفر

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

32 نفر

1381

32 نفر

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسنه

34 نفر

1381

34 نفر

 بهداشت حرفه ای

کارشناسی نا پیوسته

23 نفر

1381

23 نفر

9

1380

"

بهداشت محیط

کاردانی

27 نفر

1382

27 نفر

بهداشت حرفه ای

کاردانی

20 نفر

1382

20 نفر

بهداشت خانواده

کاردانی

28 نفر

1382

28 نفر

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

27 نفر

1382

27 نفر

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته

27 نفر

1382

27 نفر

بهداشت حرفه ای 

کارشناسی نا پیوسته

23 نفر

1382

23 نفر

10

1381

"

بهداشت محیط

کاردانی

26 نفر

1383

26نفر

بهداشت حرفه ای

کاردانی

27 نفر

1383

27 نفر

بهداشت خانواده

کاردانی

24 نفر

1383

24 نفر

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

26 نفر

1383

26 نفر

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته

25 نفر

1383

25 نفر

 بهداشت حرفه ای

کارشناسی نا پیوسته

29 نفر

1383

29 نفر

11

1382

"

بهداشت محیط

کاردانی

24 نفر

1384

24 نفر

بهداشت حرفه ای

کاردانی

23 نفر

1384

23 نفر

بهداشت خانواده

کاردانی

25 نفر

1384

25 نفر

بهداشت محیط

کارشناسی نا پیوسته

28 نفر

1384

28 نفر

بهداشت عمومی

کارشناسی نا پیوسته

31 نفر

1384

31 نفر

 بهداشت حرفه ای

کارشناسی نا پیوسته

28 نفر

1384

28 نفر

12

1383

روزانه

بهداشت محیط

کاردانی

13 نفر

1385

13 نفر

بهداشت خانواده

کاردانی

18نفر

1385

18 نفر

بهداشت حرفه ای

کاردانی

16 نفر

1385

16 نفر

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

24 نفر

1385

24 نفر

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسنه

26 نفر

1385

24نفر

 بهداشت حرفه ای

کارشناسی نا پیوسته

26 نفر

1385

26 نفر

13

1384

"

بهداشت محیط

کاردانی

21 نفر

1386

21 نفر

بهداشت حرفه ای

کاردانی

21 نفر

1386

21 نفر

بهداشت خانواده

کاردانی

24نفر

1386

24 نفر

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

30 نفر

1386

30 نفر

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته

30 نفر

1386

30 نفر

بهداشت حرفه ای 

کارشناسی نا پیوسته

29 نفر

1386

29 نفر

14

1385

"

بهداشت محیط

کاردانی

23نفر

1387

23نفر

بهداشت حرفه ای

کاردانی

29 نفر

1387

29 نفر

بهداشت خانواده

کاردانی

26 نفر

1387

26 نفر

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

30 نفر

1387

30 نفر

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته

31 نفر

1387

31 نفر

 بهداشت حرفه ای

کارشناسی نا پیوسته

31 نفر

1387

31 نفر

15

1385

شبانه

بهداشت محیط

کاردانی

20نفر

1387

20نفر

بهداشت حرفه ای

کاردانی

23 نفر

1387

23 نفر

بهداشت خانواده

کاردانی

18 نفر

1387

18 نفر

مارزه با بیماریها 

کاردانی 

16 نفر

1387

16 نفر

بهداشت عمومی

کارشناسی نا پیوسته

30 نفر

1387

30 نفر

 بهداشت حرفه ای

کارشناسی نا پیوسته

29 نفر

1387

29 نفر

16

1386

روزانه

بهداشت محیط

کاردانی

29 نفر

1388

29 نفر

بهداشت خانواده

کاردانی

28 نفر

1388

28 نفر

بهداشت حرفه ای

کاردانی

29 نفر

1388

29 نفر

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

28 نفر

1388

28 نفر

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسنه

28 نفر

1388

28 نفر

 بهداشت حرفه ای

کارشناسی نا پیوسته

29 نفر

1388

29 نفر

17

1386

شبانه

بهداشت محیط

کاردانی

24 نفر

1388

24 نفر

بهداشت حرفه ای

کاردانی

18 نفر

1388

18 نفر

بهداشت خانواده

کاردانی

14 نفر

1388

14 نفر

مبارزه با بیماریها

کاردانی

16 نفر

1388

16 نفر

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

31 نفر

1388

31 نفر

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته

31 نفر

1388

31 نفر

بهداشت حرفه ای 

کارشناسی نا پیوسته

31 نفر

1388

31 نفر

18

1387

روزانه

بهداشت محیط

کاردانی

27 نفر

1389

27نفر

بهداشت حرفه ای

کاردانی

36 نفر

1389

36 نفر

بهداشت خانواده

کاردانی

36 نفر

1389

36 نفر

مبارزه با بیماریها

کاردانی

14 نفر

1389

14 نفر

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

21 نفر

1389

21 نفر

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته

24 نفر

1389

24 نفر

 بهداشت حرفه ای

کارشناسی نا پیوسته

23 نفر

1389

23 نغر

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

4 نفر

 

4 نفر

19

1387

شبانه

بهداشت حرفه ای

کاردانی

23 نفر

1389

23 نفر

بهداشت محیط

کارشناسی نا پیوسته

26 نفر

1389

26 نفر

بهداشت عمومی

کارشناسی نا پیوسته

28 نفر

1389

28 نفر

 بهداشت حرفه ای

کارشناسی نا پیوسته

26 نفر

1389

26 نفر

20

1388

روزانه

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد   مهر

4 نفر

سال 91

4 نفر

 

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته  مهر

20 نفر

31/4/92

20 نفر

بهداشت حرفه ای 

کارشناسی پیوسته  - مهر

21نفر

31/4/92

21نفر

بهداشت حرفه ای

کاردانی  - بهمن

28 نفر

30/11/90

28 نفر

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته بهمن

25 نفر

30/11/90

25 نفر

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسنه بهمن

24 نفر

30/11/90

24 نفر

 بهداشت حرفه ای

کارشناسی نا پیوسته بهمن

27 نفر

30/11/90

27 نفر

21

1389

"

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد  مهر

5 نفر

سال 91 و 92

5 نفر

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته مهر

23 نفر

 

 

بهداشت حرفه ای 

کارشناسی پیوسته مهر

29 نفر

 

 

بهداشت حرفه ای

کارشناسی  ناپیوسته بهمن

27 نفر

30/11/91

27 نفر

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته  بهمن

25 نفر

30/11/91

27 نفر

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسنه –  مهر

27 نفر

31/4/91

26نفر

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته بهمن

29 نفر

 

 

22

1389

شبانه

بهداشت محیط

کارشناسی نا پیوسته بهمن

27 نفر

30/11/91

27 نفر

بهداشت عمومی

کارشناسی نا پیوسته بهمن

26 نفر

30/11/91

26 نفر

23

1390

روزانه

بهداشت محیط

کارشناسی  ارشد  مهر

9 نفر

 

 

بهداشت محیط

کارشناسی  پیوسته  مهر

29 نفر

 

 

بهداشت عمومی

کارشناسی  پیوسته مهر

33 نفر

 

 

 بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته مهر

29 نفر

 

 

بهداشت حرفه ای

کارشناسی ناپیوسته مهر

26 نفر

31/4/92

26 نفر

24

1390

شبانه

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته مهر

3نفر

 

 

بهداشت حرفه ای

کارشناسی نا پیوسته مهر 

4 نفر

 

 

25

1390

روزانه

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته بهمن 

25 نفر

15/11/92

25 نفر

 

1391

روزانه

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد  مهر

11 نفر

 

 

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد  بهمن

 1 نفر

 

 

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته مهر

31 نفر

 

 

بهداشت حرفه ای 

کارشناسی پیوسته مهر

32 نفر

 

 

بهداشت عمومی 

کارشناسی  پیوسته مهر 

35 نفر

 

 

بهداشت حرفه ای

کارشناسی ناپیوسته مهر

27 نفر

 

 

 

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته بهمن

27 نفر

 

 

26

1392

روزانه

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد- مهر

10 نفر

 

 

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد- بهمن

0

 

 

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته مهر

28 نفر

 

 

بهداشت حرفه ای 

کارشناسی پیوسته مهر

29 نفر

 

 

بهداشت عمومی 

کارشناسی  پیوسته مهر 

27 نفر

 

 

 

 

27

1393

روزانه

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد    - مهر

6 نفر

 

 

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد  - بهمن

-

 

 

بهداشت محسط

کارشناسی پیوسته –مهر

21 نفر

 

 

بهداشت حرفه ای 

کارشناسی پیوسته  - مهر

23 نفر

 

 

بهداشت عمومی  

کارشناسی  پیوسته –مهر 

23 نفر

 

 

 

 

 

 

28

1394

روزانه

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد    - مهر

5 نفر

 

 

HSE

کارشناسی ارشد 

6 نفر

 

 

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته –مهر

24 نفر

 

 

بهداشت حرفه ای 

کارشناسی پیوسته  - مهر

21 نفر

 

 

بهداشت عمومی  

کارشناسی  پیوسته –مهر 

18 نفر

 

 

 

 

29

1395

روزانه

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد    - مهر

6 نفر

 

 

HSE

کارشناسی ارشد

7 نفر

 

 

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته –مهر

23 نفر

 

 

بهداشت حرفه ای 

کارشناسی پیوسته  - مهر

25 نفر

 

 

بهداشت عمومی  

کارشناسی  پیوسته –مهر 

22 نفر

 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر