دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:26:07 AM 1399 / 05 / 22
 


لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 94 -93 دانشکده بهداشت
بهداشت محیط
 

نکته: به جز دروسی که کد گروه آنها روبروی عنوان درس مشخص شده است، کد گروه مابقی دورس، یک می باشد.


کارشناسی پیوسته محیط ورودی 92 ترم سوم
 

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

اخلاق اسلامی - گروه 9

2

 

1010103

 استاد میرحبیبی

زبان عمومی

3

 

1724003

 استاد رشادی

گندزداهای محیط (کد گروه: 2)

1

 

1724234

دکتر مصطفایی

ایمنی و کاربرد مواد شیمایی ک دگروه یک

1

 

1724236

دکتر دهقانی

رسمی فنی ونقشه کشی

0/5

1.5

1724226

مهندس رضایی

بهداشت پرتو و حفاظت

1

1

1724218

مهندس حنانی

بهداشت مواد غذایی

1

1

1724229

دکترشرافتی

معادلات دیفرانسیل

3

 

1724203

مهندس شبانی

میکروبیولوژی محیط

1

1

1724219

دکتر میرانزاده 
مهندس ایرانشاهی

جمع

14

4.5

جمع کل

18 
 

کارشناسی پیوسته محیط ورودی 91 ترم پنجم

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه 9

2

 

1010105

 استاد شاه فضل

کلیات ایمنی و بهداشت

2

 

1724233

مهندس حنانی

مدیریت کیفیت آب

2

 

1724240

مهندس رضایی

هیدرولیک

2

 

1724230

دکتر مصطفایی

آلودگی هوا

2

1

1724216

مهندس رضایی

فرآیندها و عملیات

2

 

1724217

دکتر ربانی

مکانیک خاک

2

 

1724212

دکتر جمال

هیدرولوژی آبهای

2

 

1724238

دکتر ربانی

جمع

16

1

جمع کل

17  
 

کارشناسی پیوسته محیط ورودی 90 ترم هفتم  

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

انقلاب اسلامی- گروه 8

2

 

1010104

 استاد اصولی

فاضلاب صنعتی

2

 

1724248

دکتر ربانی

بهره برداری و تاسیسات

 

2

1724232

دکتر ربانی
دکتر میرانزاده

کاربرد موتور تلمبه

1

 

1724231

دکترربانی
دکتر میرانزاده

آشنایی با مدل سازی

2

 

1724239

مهندس مظاهری

کاربرد بیوتکنولوژی

1

 

1724241

دکتر دهقانی

سیستم های جمع آوری فاضلاب

1

1

1724222

دکتر میرانزاده

اپیدمیولوژی محیط

2

 

1724246

دکتر دهقانی

پروژه

 

1

1724243

اساتید

گندزداهای محیط

1

 

1724234

دکتر مصطفایی

جمع

12

4

جمع کل

16

 


 

کارشناسی پیوسته محیط ورودی 93 ترم یک

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

ریاضی یک

4

 

1724201

خانم گیلاسی  

فیریک عمومی

2

1

1724205

دکتر میهن دوست

شیمی عمومی

2

1

1724206

مهندس ایرانشاهی

نقشه برداری

1

1

1724209

مهندس رضایی

آمار زیستی

2

 

1724210

دکتر اکبری

زبان پیش دانشگاهی - گروه 9

2

 

1010202

 خانم نادری صفا

اندیشه اسلامی یک  - گروه 9

2

 

1010101

 دکتر عابدینی

جمع

15

3

جمع کل

18

 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر