دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:07:55 AM 1399 / 05 / 22
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93
کارشناسی ارشد بهداشت محیط 

برنامه هفتگی نیمسال اول 94-93 کارشناسی ارشد محیط ورودی 92 . ترم سوم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

 

 

2

یک شنبه

کنترل آلودگی هوا

سم شناسی محیط

 

 

 

 

3

دو شنبه

 

 

 

 

 

 

4

 سه شنبه

مدیریت فاضلاب در
اجتماعات کوچک

 

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

 

 

 

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


برنامه هفتگی نیمسال اول 94-93 کارشناسی ارشد محیط ورودی 93 . ترم یک 
 

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

 

 

2

یک شنبه

 

سیستم اطلاع رسانی

توسعه منابع آب

 

 

 

3

دو شنبه

کاربرد روشها

روش تحقیق

 

 

 

 

4

 سه شنبه

کاربرد
روشها- آزمایشگاه

 

اقتصاد مهندسی
ساعت 13 تا 16
کلاس 3

 

 

 

5

چهار شنبه

 

زبان تخصصی
ساعت 10 تا 13

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول 94-93 کارشناسی ارشد محیط ورودی 91 ترم چهار

 

ردیف

روز - ساعت

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

  

پایان نامه

 

 

 

2

یک شنبه

 

3

دو شنبه

 

4

 سه شنبه

 

5

چهار شنبه

 

6

پنج شنبه 

 
 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر