دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:00:45 PM 1399 / 05 / 20
 


ترم بندی بهداشت محیط


فایل ترم بندی بهداشت محیط

ترم بندی رشته بهداشت محیط مقطع کارشناسی پیوسته از نیمسال اول 91-90

ورودی 90

ردیف

نام درس

کد درس روزانه

کد درس شبانه

واحد

دروس پیشنیاز

 

ترم

 

نظری

عملی

جمع

1

ریاضی 1

1724201

 

4

-

4

-

ترم اول

2

فیزیک عمومی

1724205

 

2

1

3

-

3

شیمی عمومی

1724206

 

2

1

3

-

4

نقشه برداری

1724209

 

1

1

2

-

5

آمار زیستی

1724210

 

2

-

2

-

6

زبان پیش دانشگاهی

1724002

 

2

-

2

-

7

اندیشه اسلامی 1

1010101

 

2

-

2

-

جمع

15

3

18

 

1

ریاضی 2

1724202

 

3

-

3

ریاضی 1

ترم دوم

2

شیمی محیط

1724220

 

1

1

2

شیمی عمومی

3

اصول اپیدمیولوژی

1724208

 

2

-

2

-

4

کامپیوتر و کاربرد آن

1724204

 

1

1

2

-

5

پاتوبیولوژی

1724207

 

1

1

2

-

6

ادبیات فارسی

1010201

 

3

-

3

-

7

اندیشه اسلامی 2

1010102

 

2

-

2

اندیشه اسلامی 1

جمع

13

3

16

 

 

1

معادلات دیفرانسیل

1724203

 

3

-

3

ریاضی 2 یا همزمان

ترم سوم

2

بهداشت مواد غذایی

1724229

 

1

1

2

پاتوبیولوژی- اصول اپیدمیولوژی

3

هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی

1724238

 

2

-

2

-

4

اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت

1724213

 

2

-

2

ریاضی 1 – ریاضی 2 – معادلات دیفرانسیل

5

رسم فنی و نقشه کشی

1724226

 

5/0

5/1

2

کامپیوتر و کاربرد آن- نقشه برداری

6

زبان عمومی 1

1724003

 

3

-

3

زبان پیش دانشگاهی

7

 

اخلاق اسلامی

1010103

 

2

-

2

-

جمع

5/13

5/2

16

 

 

 

 

   

ردیف

نام درس

کد درس روزانه

کد درس شبانه

واحد

دروس پیشنیاز

ترم

نظری

عملی

جمع

1

استاتیک و مقاومت مصالح

1724211

 

3

-

3

ریاضی 1- ریاضی 2- معادلات دیفرانسیل

ترم چهارم

2

بهداشت پرتوها و حفاظت

1724218

 

1

1

2

فیزیک عمومی

3

مواد زائد جامد شهری و صنعتی

1724228

 

2

1

3

پاتوبیولوژی- اصول اپیدمیولوژی

4

میکروبیولوژی محیط

1724219

 

1

1

2

پاتوبیولوژی

5

مکانیک سیالات

1724214

 

2

-

2

ریاضی 1- ریاضی 2- معادلات دیفرانسیل- فیزیک عمومی

6

مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری

1724235

 

1

-

1

-

7

زبان تخصصی

1724215

 

2

-

2

-

8

تربیت بدنی 1

1010203

 

-

1

1

خواهران کد گروه 1، برادران کد گروه 2

9

آشنایی با منابع اسلامی

1010106

 

2

-

2

-

جمع

14

4

18

 

1

مدیریت کیفیت آب

1724240

 

2

-

2

شیمی محیط- میکروبیولوژی محیط- هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی

ترم پنجم

2

هیدرولیک

1724230

 

2

-

2

مکانیک سیالات

3

آلودگی هوا

1724216

 

2

1

3

اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت- مکانیک سیالات

4

فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط

1724217

 

2

-

2

فیزیک عمومی- شیمی عمومی- میکروبیولوژی محیط- شیمی محیط

5

مکانیک خاک

1724212

 

2

-

2

استاتیک و مقاومت مصالح

6

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای

1724233

 

2

-

2

فیزیک عمومی- شیمی عمومی

7

دانش خانواده و جمعیت

1010108

 

2

-

2

-

8

تاریخ تحلیلی  صدر اسلام 

1010105

 

2

-

2

-

جمع

16

1

17

 

1

سیستم های انتقال و توزیع آب

1724221

 

1

1

2

مکانیک سیالات-هیدرولیک

ترم ششم

2

تصفیه فاضلاب

1724225

 

2

-

2

فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط- میکروبیولوژی محیط- شیمی محیط

3

روشهای مبارزه با ناقلین

1724227

 

2

-

2

پاتوبیولوژی- هیدرولیک

4

قوانین و مقررات زیست و بهداشت محیط

1724242

 

1

-

1

-

5

بهداشت مسکن و اماکن عمومی

1724249

 

1

-

1

فیزیک عمومی- شیمی عمومی

6

ایمنی کاربرد مواد شیمیایی و سموم

1724236

 

1

-

1

شیمی عمومی- شیمی محیط

7

تصفیه آب

1724223

 

2

-

2

فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط- میکروبیولوژی محیط- شیمی محیط

8

اقتصاد مهندسی

1724224

 

2

-

2

-

9

تربیت بدنی 2

1010204

 

-

1

1

تربیت بدنی 1(خواهران کد گروه 1 ،برادران کد گروه 2)

10

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

1010107

 

2

-

2

-

11

اصول مدیریت خدمات بهداشتی

1724237

 

1

-

1

-

جمع

15

2

17

 

ردیف

نام درس

کد درس روزانه

کد درس شبانه

واحد

دروس پیشنیاز

 

ترم

 

نظری

عملی

جمع

1

فاضلاب صنعتی

1724248

 

2

-

2

میکروبیولوژی محیط- شیمی محیط- فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط- تصفیه فاضلاب

ترم هفتم

2

بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب و فاضلاب

1724232

 

-

2

2

سیستم های انتقال و توزیع آب- سیستم های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی- تصفیه آب- تصفیه فاضلاب

3

کاربرد موتورتلمبه ها در تأسیسات آب و فاضلاب

1724231

 

1

-

1

سیستم های انتقال و توزیع آب- سیستم های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی- رسم فنی و نقشه کشی

4

آشنایی با مدل سازی در سیستم های بهداشت محیط

1724239

 

2

-

2

-

5

کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط

1724241

 

1

-

1

میکروبیولوژی محیط- شیمی محیط

 

6

سیستم های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی

1724222

 

1

1

2

مکانیک سیالات- هیدرولیک

7

اپیدمیولوژی محیط

1724246

 

2

-

2

اصول اپیدمیولوژی

8

پروژه

1724243

 

-

1

1

-

 

9

گندزداهای محیط

1724234

 

1

-

1

فیزیک عمومی- شیمی عمومی- پاتوبیولوژی

10

انقلاب اسلامی

1010104

 

2

-

2

-

 

جمع

12

4

16

 

1

کارآموزی در عرصه

(1و2و3و4)

1724251

 

-

16

16

کلیه واحدهای درسی

ترم هشتم

جمع

-

16

16

 

جمع کل ترم ها

5/98

5/35

134

 

 

 

ترم بندی رشته بهداشت محیط مقطع کارشناسی پیوسته از نیمسال اول 92-91

ورودی 91

 

ردیف

نام درس

کد درس روزانه

کد درس شبانه

واحد

دروس پیشنیاز

 

ترم

 

نظری

عملی

جمع

1

ریاضی 1

1724201

 

4

-

4

-

ترم اول

2

فیزیک عمومی

1724205

 

2

1

3

-

3

شیمی عمومی

1724206

 

2

1

3

-

4

نقشه برداری

1724209

 

1

1

2

-

5

آمار زیستی

1724210

 

2

-

2

-

6

زبان پیش دانشگاهی

1724002

 

2

-

2

-

7

اندیشه اسلامی 1

11010101

 

2

-

2

-

جمع

15

3

18

 

1

ریاضی 2

1724202

 

3

-

3

ریاضی 1

ترم دوم

2

شیمی محیط

1724220

 

1

1

2

شیمی عمومی

3

اصول اپیدمیولوژی

1724208

 

2

-

2

-

4

کامپیوتر و کاربرد آن

1724204

 

1

1

2

-

5

پاتوبیولوژی

1724207

 

1

1

2

-

6

اصول مدیریت خدمات بهداشتی

1724237

 

1

-

1

-

7

ادبیات فارسی

11010201

 

3

-

3

-

8

اندیشه اسلامی 2

1010103

 

2

-

2

اندیشه اسلامی 1

جمع

14

3

17

 

 

1

معادلات دیفرانسیل

1724203

 

3

-

3

ریاضی 2 یا همزمان

ترم سوم

2

بهداشت مواد غذایی

1724229

 

1

1

2

پاتوبیولوژی- اصول اپیدمیولوژی

3

اصول ترمو دینامیک و انتقال حرارت

1724213

 

2

-

2

ریاضی یک و دو و معادلات یفرانسیل

4

رسم فنی و نقشه کشی

1724226

 

5/0

5/1

2

کامپیوتر و کاربرد آن- نقشه برداری

5

زبان عمومی 1

1724003

 

3

-

3

زبان پیش دانشگاهی

6

 

اخلاق اسلامی

1010103

 

2

-

2

-

7

گندزداهای محیط

1724234

 

1

-

1

فیزیک عمومی-شیمی عمومی- پاتوبیولوژی

 

8

اپیدمیولوژی محیط

1724246

 

2

-

2

اصول اپیدمیولوژی

 

جمع

5/14

5/2

17

 

 

 

 

   

ردیف

نام درس

کد درس روزانه

کد درس شبانه

واحد

دروس پیشنیاز

ترم

نظری

عملی

جمع

1

استاتیک و مقاومت مصالح

1724211

 

3

-

3

ریاضی 1- ریاضی 2- معادلات دیفرانسیل

ترم چهارم

2

ایمنی کاربرد مواد شیمیایی وسموم

1724236

 

1

-

1

شیمی محیط – شیمی عمومی

3

مواد زائد جامد شهری و صنعتی

1724228

 

2

1

3

پاتوبیولوژی- اصول اپیدمیولوژی

4

مکانیک سیالات

1724214

 

2

-

2

ریاضی 1- ریاضی 2- معادلات دیفرانسیل- فیزیک عمومی

5

مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری

1724235

 

1

-

1

-

6

زبان تخصصی

1724215

 

2

-

2

-

7

بهداشت پرتو و حفاظت

1724218

 

1

1

2

فیزیک

8

میکروبیولوژی محیط

1724219

 

1

1

2

 

پاتوبیولوژی

9

تربیت بدنی 1

1010203

 

-

1

1

خواهران کد گروه 1، برادران کد گروه 2

10

آشنایی با منابع اسلامی

1010106

 

2

-

2

-

جمع

15

4

19

 

1

مدیریت کیفیت آب

1724240

 

2

-

2

شیمی محیط- میکروبیولوژی محیط- هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی

ترم پنجم

2

هیدرولیک

1724230

 

2

-

2

مکانیک سیالات

3

آلودگی هوا

1724216

 

2

1

3

اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت- مکانیک سیالات

4

فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط

1724217

 

2

-

2

فیزیک عمومی- شیمی عمومی- میکروبیولوژی محیط- شیمی محیط

5

مکانیک خاک

1724212

 

2

-

2

استاتیک و مقاومت مصالح

 

6

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای

1724233

 

2

-

2

فیزیک عمومی- شیمی عمومی

7

هیدرولوژی آبهای سطحی وزیرزمینی

1724238

 

2

-

2

-

 

8

تاریخ  تحلیلی صدر اسلام

1010105

 

2

-

2

-

جمع

16

1

17

 

1

سیستم های انتقال و توزیع آب

1724221

 

1

1

2

مکانیک سیالات-هیدرولیک

ترم ششم

2

تصفیه فاضلاب

1724225

 

2

-

2

فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط- میکروبیولوژی محیط- شیمی محیط

3

روشهای مبارزه با ناقلین

1724227

 

2

-

2

پاتوبیولوژی- هیدرولیک

4

قوانین و مقررات زیست و بهداشت محیط

1724242

 

1

-

1

-

5

بهداشت مسکن و اماکن عمومی

1724249

 

1

-

1

فیزیک عمومی – شیمی عمومی

6

دانش خانواده و جمعیت

1010108

 

2

-

2

-

7

تصفیه آب

1724223

 

2

-

2

فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط- میکروبیولوژی محیط- شیمی محیط

8

سیستم های جمع آوری فاضلاب وآبهای سطحی

1724222

 

1

1

2

مکانیک سیالات-هیذرولیک

9

تربیت بدنی 2

1010204

 

-

1

1

-

10

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

1010107

 

2

-

2

-

جمع

15

3

18

 

 

ردیف

نام درس

کد درس روزانه

کد درس شبانه

واحد

دروس پیشنیاز

 

ترم

 

نظری

عملی

جمع

1

فاضلاب صنعتی

1724248

 

2

-

2

میکروبیولوژی محیط- شیمی محیط- فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط- تصفیه فاضلاب

ترم هفتم

2

بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب و فاضلاب

1724232

 

-

2

2

سیستم های انتقال و توزیع آب- سیستم های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی- تصفیه آب- تصفیه فاضلاب

3

کاربرد موتورتلمبه ها در تأسیسات آب و فاضلاب

1724231

 

1

-

1

سیستم های انتقال و توزیع آب- سیستم های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی- رسم فنی و نقشه کشی

4

آشنایی با مدل سازی در سیستم های بهداشت محیط

1724239

 

2

-

2

-

5

کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط

1724241

 

1

-

1

میکروبیولوژی محیط- شیمی محیط

 

6

اقتصاد مهندسی

1724224

 

2

-

2

-

 

8

پروژه

1724243

 

-

1

1

-

 

10

انقلاب اسلامی

1010104

 

2

-

2

-

 

جمع

10

3

13

 

1

کارآموزی در عرصه

(1و2و3و4)

1724251

 

-

16

16

کلیه واحدهای درسی

 

ترم هشتم

جمع

-

16

16

 

جمع کل ترم ها

5/98

5/35

134

 

 

 

ترم بندی رشته بهداشت محیط مقطع کارشناسی پیوسته از نیمسال اول 93-92

ورودی 92 به بعد

ردیف

نام درس

کد درس روزانه

شبانه

واحد

دروس پیشنیاز

 

ترم

 

 

نظری

عملی

جمع

 

1

ریاضی 1

1724201

 

4

-

4

-

ترم اول

 

2

فیزیک عمومی

1724205

 

2

1

3

-

 

3

شیمی عمومی

1724206

 

2

1

3

-

 

4

نقشه برداری

1724209

 

1

1

2

-

 

5

آمار زیستی

1724210

 

2

-

2

-

 

6

زبان پیش دانشگاهی

1724002

 

2

-

2

-

 

7

اندیشه اسلامی 1

1010101

 

2

-

2

-

 

جمع

15

3

18

 

 

1

ریاضی 2

1724202

 

3

-

3

ریاضی 1

ترم دوم

 

2

شیمی محیط

1724220

 

1

1

2

شیمی عمومی

 

3

اصول اپیدمیولوژی

1724208

 

2

-

2

-

 

4

کامپیوتر و کاربرد آن

1724204

 

1

1

2

-

 

5

پاتوبیولوژی

1724207

 

1

1

2

-

 

6

اصول مدیریت خدمات بهداشتی

1724237

 

1

-

1

-

 

7

ادبیات فارسی

11010201

 

3

-

3

-

 

8

اندیشه اسلامی 2

1010103

 

2

-

2

اندیشه اسلامی 1

 

جمع

14

3

17

 

 

 

1

معادلات دیفرانسیل

1724203

 

3

-

3

ریاضی 2 یا همزمان

ترم سوم

 

2

بهداشت مواد غذایی

1724229

 

1

1

2

پاتوبیولوژی- اصول اپیدمیولوژی

 

3

ایمنی کاربرد مواد شیمیایی وسموم

1724236

 

1

-

1

شیمی محیط –شیمی عمومی

 

4

بهداشت پرتوهاوحفاظت

1724218

 

1

1

2

فیزیک عمومی

 

5

رسم فنی و نقشه کشی

1724226

 

5/0

5/1

2

کامپیوتر و کاربرد آن- نقشه برداری

 

6

زبان عمومی 1

1724003

 

3

-

3

زبان پیش دانشگاهی

 

7

 

اخلاق اسلامی

1010103

 

2

-

2

-

 

8

گندزداهای محیط

1724234

 

1

-

1

فیزیک عمومی-شیمی عمومی- پاتوبیولوژی

 

 

9

میکروبیولوژی محیط

1724219

 

1

1

2

پاتوبیولوژی

 

 

جمع

5/13

5/4

18

 

 

   

ردیف

نام درس

کد درس روزانه

شبانه

واحد

دروس پیشنیاز

ترم

نظری

عملی

جمع

1

استاتیک و مقاومت مصالح

1724211

 

3

-

3

ریاضی 1- ریاضی 2- معادلات دیفرانسیل

ترم چهارم

2

اصول ترمو دینامیک و انتقال حرارت

1724213

 

2

-

2

ریاضی 1- ریاضی 2- معادلات دیفرانسیل

3

مواد زائد جامد شهری و صنعتی

1724228

 

2

1

3

پاتوبیولوژی- اصول اپیدمیولوژی

4

هیدرولوژی آب های سطحی وزیر زمینی

172438

 

2

-

2

-

5

مکانیک سیالات

1724214

 

2

-

2

ریاضی 1- ریاضی 2- معادلات دیفرانسیل- فیزیک عمومی

6

مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری

1724235

 

1

-

1

-

7

زبان تخصصی

1724215

 

2

-

2

-

8

تربیت بدنی 1

1010203

 

-

1

1

-

9

آشنایی با منابع اسلامی

1010106

 

2

-

2

-

جمع

16

2

18

 

1

مدیریت کیفیت آب

1724240

 

2

-

2

شیمی محیط- میکروبیولوژی محیط- هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی

ترم پنجم

2

هیدرولیک

1724230

 

2

-

2

مکانیک سیالات

3

اقتصاد مهندسی

1724224

 

2

-

2

 

4

فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط

1724217

 

2

-

2

فیزیک عمومی- شیمی عمومی- میکروبیولوژی محیط- شیمی محیط

5

مکانیک خاک

1724212

 

2

-

2

استاتیک و مقاومت مصالح

6

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای

1724233

 

2

-

2

فیزیک عمومی- شیمی عمومی

7

اپیدمیولوژی محیط

1724246

 

2

-

2

اصول اپیدمیولوژی

8

تاریخ  تحلیلی صدر اسلام

1010105

 

2

-

2

-

جمع

16

0

16

 

1

سیستم های انتقال و توزیع آب

1724221

 

1

1

2

مکانیک سیالات-هیدرولیک

ترم ششم

2

تصفیه فاضلاب

1724225

 

2

-

2

فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط- میکروبیولوژی محیط- شیمی محیط

3

روشهای مبارزه با ناقلین

1724227

 

2

-

2

پاتوبیولوژی- هیدرولیک

4

قوانین و مقررات زیست و بهداشت محیط

1724242

 

1

-

1

-

5

بهداشت مسکن و اماکن عمومی

1724249

 

1

-

1

فیزیک عمومی –شیمی عمومی

6

دانش خانواده و جمعیت

1010108

 

2

-

2

-

7

تصفیه آب

1724223

 

2

-

2

فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط- میکروبیولوژی محیط- شیمی محیط

8

سیستم های جمع آوری فاضلاب وآبهای سطحی

1724222

 

1

1

2

مکانیک سیالات-هیذرولیک

9

تربیت بدنی 2

1010204

 

-

1

1

-

10

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

1010107

 

2

-

2

-

 

جمع

14

3

17

 

 

 

ردیف

نام درس

کد درس روزانه

کد درس شبانه

واحد

دروس پیشنیاز

 

ترم

 

نظری

عملی

جمع

 

1

فاضلاب صنعتی

1724248

 

2

-

2

میکروبیولوژی محیط- شیمی محیط- فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط- تصفیه فاضلاب

ترم هفتم

2

بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب و فاضلاب

1724232

 

-

2

2

سیستم های انتقال و توزیع آب- سیستم های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی- تصفیه آب- تصفیه فاضلاب

3

کاربرد موتورتلمبه ها در تأسیسات آب و فاضلاب

1724231

 

1

-

1

سیستم های انتقال و توزیع آب- سیستم های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی- رسم فنی و نقشه کشی

4

آشنایی با مدل سازی در سیستم های بهداشت محیط

1724239

 

2

-

2

-

5

کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط

1724241

 

1

-

1

میکروبیولوژی محیط- شیمی محیط

 

6

پروژه

1724243

 

-

1

1

-

 

7

آلودگی هوا

1724216

 

2

1

3

اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت- مکانیک سیالات

 

8

انقلاب اسلامی

1010104

 

2

-

2

-

 

19

کارآموزی در عرصه 1و2

1724252

 

-

8

8

-

 

جمع

10

12

22

 

 

 

1

کارآموزی در عرصه(3و4)

1724253

 

-

8

8

کارآموزی یک و دو

 

ترم هشتم

جمع

-

8

8

 

 

 

جمع کل ترم ها

 

5/98

5/35

134

 

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر