دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:55:56 PM 1399 / 05 / 20
 

ترم بندی بهداشت حرفه ایترم بندی رشته بهداشت حرفه ای مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 91 به بعد

ردیف

نام درس

کد درس روزانه

کد درس شبانه

واحد

دروس پیشنیاز

 

ترم

 

نظری

عملی

جمع

1

اندیشه اسلامی 1

1010101

 

2

-

2

-

ترم اول

2

زبان پیش دانشگاهی

1010202

 

2

-

2

-

3

فیزیک اختصاصی 1

1727302

 

2

-

2

-

4

شیمی عمومی(معدنی-آلی)

1727304

 

2

-

2

-

5

بیوشیمی و اصول تغذیه

1727305

 

2

-

2

-

6

ریاضیات عمومی 1

1727307

 

2

-

2

-

7

فیزیولوژی و کالبدشناسی

1727309

 

3

-

3

-

8

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

1727317

 

1

1

2

-

جمع

16

1

17

 

 

1

اندیشه اسلامی 2

1010102

 

2

-

2

اندیشه اسلامی 1

ترم دوم

2

ادبیات فارسی

1010201

 

3

-

3

-

3

شیمی تجزیه

1727306

 

2

1

3

شیمی عمومی

4

فیزیک اختصاصی 2

1727303

 

2

-

2

-

5

ریاضیات عمومی 2

1727308

 

3

-

3

ریاضیات عمومی 1

6

کلیات محیط زیست

1727338

 

2

-

2

-

7

دینامیک گازها و آئروسل ها

1727322

 

2

-

2

-

8

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

1010105

 

2

-

2

-

جمع

18

1

19

 

1

اخلاق اسلامی

1010103

 

2

-

2

-

ترم سوم

2

زبان انگلیسی عمومی

1727003

 

3

-

3

زبان پیش دانشگاهی

3

آمار حیاتی

1727311

 

2

1

3

ریاضیات عمومی 2

4

مکانیک جامدات

1727301

 

2

-

2

-

5

مهندسی فاکتورهای انسانی 1

1727331

 

2

-

2

فیزیولوژی و کالبدشناسی

6

مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا

1727323

 

2

1

3

دینامیک گازها و آئروسل ها

7

ایمنی در محیط کار 1

1727327

 

2

1

3

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

8

کمکهای اولیه

1727310

 

1

1

2

فیزیو لوژی و کا لبد شناسی

جمع

16

4

20

 

 

   

ردیف

نام درس

 

کد درس روزانه

کد درس شبانه

واحد

دروس پیشنیاز

ترم

نظری

عملی

جمع

1

آشنایی با منابع اسلامی

1010103

 

2

-

2

-

ترم چهارم

2

تربیت بدنی 1

1010203

 

-

1

1

خواهران کد گروه 1

برادران کد گروه 2

3

تنش های حرارتی در محیط کار

1727320

 

5/1

5/.

2

فیزیک اختصاصی1-فیزیک اختصاصی2

4

صدا و ارتعاش در محیط کار

1727319

 

2

1

3

فیزیک اختصاصی1-فیزیک اختصاصی2

5

تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا

1727324

 

2

1

3

مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا

6

ایمنی در محیط کار 2

1727328

 

2

1

3

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

7

مکانیک سیالات

1727316

 

3

-

3

مکانیک جامدات-فیزیک اختصاصی1-فیزیک اختصاصی2-ریاضیات عمومی2

8

زبان تخصصی

1727334

 

2

-

2

زبان انگلیسی عمومی

جمع

5/14

5/4

19

 

1

دانش خانواده و جمعیت

1010108

 

2

-

2

-

ترم پنجم

2

ایمنی در محیط کار 3

1727329

 

2

1

3

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

3

سم شناسی شغلی

1727333

 

2

2

4

شیمی عومی-بیوشیمی-اصول تغذیه

4

مهندسی فاکتورهای انسانی 2

1727332

 

2

1

3

مهندسی فاکتورهای انسانی 1

5

بهداشت پرتو ها

1727321

 

2

1

3

فیزیک اختصاصی1-فیزیک اختصاصی2

6

مبانی کنترل آلودگی هوا

1727325

 

2

-

2

تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا

7

مدیریت صنعتی

1727314

 

2

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

14

5

19

 

1

 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

1010107

 

2

-

2

-

ترم ششم

2

تربیت بدنی 2

1010204

 

-

1

1

تربیت بدنی 1

خواهران کد گروه 1

برادران کد گروه 2

3

طراحی تهویه صنعتی

1727326

 

2

1

3

مکانیک سیالات –مبانی کنترل آلودگی هوا

4

ارزیابی و مدیریت ریسک

1727330

 

2

-

2

ایمنی در محیط کار1-ایمنی در محیط کار2-ایمنی در محیط کار3

5

نقشه کشی صنعتی

1727313

 

1

1

2

-

6

روشنایی در محیط کار

1727318

 

1

1

2

فیزیک اختصاصی1-فیزیک اختصاصی2

7

برنامه نویسی کامپیوتر

1727312

 

1

1

2

-

8

روانشناسی صنعتی و ارتقاء سلامت

1727315

 

2

-

2

-

9

سیستم های مدیریت یکپارچه

1727336

 

2

-

2

-

10

بیماریهای شغلی

1727335

 

2

-

2

فیزیولوژی و کالبدشناسی

جمع

15

5

20

 

ردیف

نام درس

کد درس روزانه

کد درس شبانه

 

دروس پیشنیاز

 

ترم

 

نظری

عملی

جمع

1

انقلاب اسلامی

1010104

 

2

-

2

-

ترم هفتم

3

اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی

1727337

 

2

-

2

-

3

کارآموزی در عرصه 1

1727339

 

-

8

8

کلیه دروس

جمع

4

8

12

 

1

کارآموزی در عرصه 2

1727340

   

8

8

کلیه دروس

ترم هشتم

جمع

-

8

8

 

جمع کل ترم ها

5/97

5/36

134

 

 
 
 

ترم بندی رشته بهداشت حرفه ای مقطع کارشناسی پیوسته از نیمسال اول 90-89

ردیف

نام درس

کد درس روزانه

کد درس شبانه

واحد

دروس پیشنیاز

 

ترم

 

نظری

عملی

جمع

1

اندیشه اسلامی 1

1010101

 

2

-

2

-

ترم اول

2

زبان پیش دانشگاهی

1010202

 

2

-

2

-

3

فیزیک اختصاصی 1

1727302

 

2

-

2

-

4

شیمی عمومی(معدنی-آلی)

1727304

 

2

-

2

-

5

بیوشیمی و اصول تغذیه

1727305

 

2

-

2

-

6

ریاضیات عمومی 1

1727307

 

2

-

2

-

7

فیزیولوژی و کالبدشناسی

1727309

 

3

-

3

-

8

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

1727317

 

1

1

2

-

جمع

16

1

17

 

1

اندیشه اسلامی 2

1010102

 

2

-

2

اندیشه اسلامی 1

ترم دوم

2

ادبیات فارسی

1010201

 

3

-

3

-

3

شیمی تجزیه

1727306

 

2

1

3

شیمی عمومی

4

فیزیک اختصاصی 2

1727303

 

2

-

2

-

5

ریاضیات عمومی 2

1727308

 

3

-

3

ریاضیات عمومی 1

6

کلیات محیط زیست

1727338

 

2

-

2

-

7

سم شناسی شغلی

1727333

 

2

2

4

شیمی عومی-بیوشیمی-اصول تغذیه

جمع

16

3

19

 

1

اخلاق اسلامی

1010103

 

2

-

2

-

ترم سوم

2

زبان انگلیسی عمومی

1727003

 

3

-

3

زبان پیش دانشگاهی

3

آمار حیاتی

1727311

 

2

1

3

ریاضیات عمومی 2

4

مکانیک جامدات

1727301

 

2

-

2

-

5

مهندسی فاکتورهای انسانی 1

1727331

 

2

-

2

فیزیولوژی و کالبدشناسی

6

دینامیک گازها و آئروسل ها

1727322

 

2

-

2

-

7

ایمنی در محیط کار 1

1727327

 

2

1

3

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

 

8

کمکهای اولیه

1727310

 

1

1

2

فیزیولوژی و کالبد شناسی

جمع

16

3

19

 

 

   

ردیف

نام درس

 

کد درس روزانه

کد درس شبانه

واحد

دروس پیشنیاز

ترم

نظری

عملی

جمع

1

آشنایی با منابع اسلامی

1010106

 

2

-

2

-

ترم چهارم

2

تربیت بدنی 1

1010203

 

-

1

1

 

 

3

روشنایی در محیط کار

1727318

 

1

1

2

فیزیک اختصاصی1-فیزیک اختصاصی2

4

صدا و ارتعاش در محیط کار

1727319

 

2

1

3

فیزیک اختصاصی1-فیزیک اختصاصی2

5

مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا

1727323

 

2

1

3

دینامیک گازها و آئروسل ها

6

ایمنی در محیط کار 2

1727328

 

2

1

3

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

7

مکانیک سیالات

1727316

 

3

-

3

مکانیک جامدات-فیزیک اختصاصی1- فیزیک اختصاصی2-ریاضیات عمومی 2

8

زبان تخصصی

1727334

 

2

-

2

زبان عمومی

جمع

12

5

17

 

1

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

1010105

 

2

-

2

-

ترم پنجم

2

دانش خانواده و جمعیت

1010108

 

2

-

2

-

3

ایمنی در محیط کار 3

1727329

 

2

1

3

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

4

تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا

1727324

 

2

1

3

مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا

5

مهندسی فاکتورهای انسانی 2

1727332

 

2

1

3

مهندسی فاکتورهای انسانی 1

6

بهداشت پرتوها

1727321

 

2

1

3

فیزیک اختصاصی1-فیزیک اختصاصی2

 

7

مبانی کنترل آلودگی هوا

1727325

 

2

-

2

 

تجزیه وارزشیابی نمونه های هوا

8

مدیریت صنعتی

1727314

 

2

-

2

 

جمع

16

4

20

 

1

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

1010107

 

2

-

2

-

ترم ششم

2

تربیت بدنی 2

1010204

 

-

1

1

تربیت بدنی 1

 

3

طراحی تهویه صنعتی

1727326

 

2

1

3

مکانیک سیالات  - مبانی کنترل آلودگی هوا

4

ارزیابی و مدیریت ریسک

1727330

 

2

-

2

ایمنی در محیط کار1-ایمنی در محیط کار2-ایمنی در محیط کار3

5

نقشه کشی  صنعتی

1727313

 

1

1

2

--

6

تنش های حرارتی در محیط کار

1727320

 

5/1

5/0

2

فیزیک اختصاصی یک – فیریک اختصاصی دو

7

روانشناسی صنعتی و ارتقاء سلامت

1727315

 

2

-

2

-

8

بیماریهای شغلی

1727335

 

2

-

2

فیزیولوژی و کالبدشناسی

 

9

برنامه نویسی کامپیوتر

1727312

 

1

1

2

 

 

10

سیستم های مدیریت یک پارچه

1727336

 

2

-

2

 

جمع

5/15

5/4

20

 

ردیف

نام درس

کد درس روزانه

کد درس شبانه

واحد

دروس پیشنیاز

 

ترم

 

نظری

عملی

جمع

1

انقلاب اسلامی

1010104

 

2

-

2

-

ترم هفتم

2

اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی

1727337

 

2

-

2

-

3

کار آموزی در عرصه یک

1727339

 

-

8

8

کلیه دروس

جمع

5

9

14

 

2

کارآموزی در عرصه 2

1727340

 

-

8

8

کلیه دروس

 

جمع

-

8

8

 

 

جمع کل ترم ها

5/97

5/36

134

 

 
 

واحدهای ارائه شده به تفکیک ترم در کل دوره کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت حرفه ای

ردیف

نام درس

کد درس روزانه

کد درس شبانه

واحد

دروس پیشنیاز

ترم

نظری

عملی

جمع

1

اندیشه اسلامی 2

1010102 

1326101

2

-

2

-

ترم اول

2

تربیت بدنی (2)

 1010204

1326105

-

1

1

خانمها گروه یک – آقایان گروه دو

3

ریاضییات عمومی  (2)

1726301

1326301

3

-

3

-

4

فیزیک اختصاصی

1726304

1326304

3

-

3

-

5

بهداشت پرتوها  

1726324

1326324

5/1

5/0

2

فیزیک اختصاصی

6

مبانی نمونه برداری از هوا  

1726325

1326325

2

1

3

-

7

مهندسی فاکتورهای انسانی (2)  

1726328

1326328

5/1

5/0

2

-

8

ایمنی در محیط کار (2)

1726332

1326332

2

1

3

-

جمع

15

4

19

 

1

تاریخ تاریخی صدر اسلام

1010105

1326103

2

-

2

-

ترم دوم

2

متون اسلامی

1010106

1326104

2

-

2

-

3

ایمنی در محیط کار (3)

1726333

1326333

2

1

3

ایمنی درمحیط کار (2)

4

مکانیک سیالات

1726303

1326303

2

-

2

ریاضیات عمومی (2)

5

آمار حیاتی مقدماتی  (2)

1726302

1326302

1

1

2

-

6

تچزیه وارزشیابی نمونه های هوا

1726326

1326326

1

1

2

مبانی نمونه برداری از هوا

7

تنش های حرارتی در محیط کار

1726322

1326322

5/1

5/0

2

فیزیک اختصاصی

8

صد اوارتعاش در محیط کار

1726321

1326321

2

1

3

فیزیک اختصاصی

9

ارزیابی و مدیریت ریسک

1726334

1326334

2

-

2

ایمنی در محیط کار (3)

حمع

5/15

5/4

20

 

1

انقلاب اسلامی 

1010104

1326102

2

-

2

-

ترم سوم

2

زبان تخصصی 

1726331

1326331

2

-

2

-

3

مدیریت صنعتی

1726305

1326305

1

-

1

-

4

روانشناسی صنعتی وارتقا سلامت 

1726306

1326306

1

-

1

-

5

نقشه کشی صنعتی

1726307

1326307

1

1

2

-

6

سم شناسی شغلی (2) 

1726330

1326330

1

1

2

-

7

طراحی تهویه صنعتی 

1726327

1326327

2

1

3

تچزیه وارزشیابی نمونه های هوا  -  مکانیک سیالات 

8

روشنایی در محیط کار

1726323

1326323

1

1

2

فیزیک اختصاصی

9

بیماریهای ناشی از کار (2)

1726329

1326329

5/0

5/0

1

-

10

سیستم های مدیریت یکپارچه

1726335

1326335

2

-

2

-

11

فرهنگ وتمدن اسلام وایران  

1010107

1326061

2

-

2

 

12

دانش خانواده و جمعیت

1010108

---

2

-

2

درصورتیکه دردوره کاردانی نگذرانیده یا یک واحدی گذرانده شده

حمع

5/17

5/4

22

 

1

کار آموزی در عرصه

1726350

13261350

-

8

8

ترم آخر

ترم چهارم

جمع نهایی

48

21

69

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر