دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:52:57 AM 1399 / 05 / 22
 


ترم بندی رشته بهداشت عمومی - کارشناسی پیوسته

ترم اول

تعداد واحد

ترم دوم

تعداد واحد

ترم سوم

تعداد واحد

ترم چهارم


تعداد واحد
 

اندیشه یک

2

اندیشه دو

 

2

اخلاق اسلامی

2

آشنایی با منابع اسلامی

2

زبان پیش دانشگاهی

2

فارسی

 

3

زبان عمومی

3

روش تحقیق

3

اصول وکلیات خدمات بهداشتی

2

بیوفیزیک

2

بهداشت مواد غذایی

2

آمار حیاتی 2

1+1

تشریح وفیزیولوزی

2

آمار حیاتی یک

1+1

فارماکولوژی

1

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

2

بیوشیمی

2

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

2

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر

2

حشره شناسی پزشکی

ومبارزه با ناقلین

1+1

میکروب شناسی(قارچ وانگل)

 

3

اصول تغذیه

2

بهداشت مادران وکودکان

2

بیماریهای شایع کودکان

وطرق پیشگیری

2

کلیات پزشکی و بهداشت

2

بهداشت حرفه ای

2

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران

2

بهداشت مدارس ودانش آموزان

5/1+5/.

روان شناسی وبهداشت روان

2

اصول وکلیات اپیدمیولوژی

2

آموزش بهداشت وارتباطات

2

بهداشت باروری

 

2

تربیت بدنی یک

1

میکروب شناسی(باکتری وویروس)

1+2

مصون سازی فعال وانفعالی

1

نظامها ی سلامتی در ایران وجهان

2

تاریخ وتمدن اسلامی (تاریخ اسلام)

2

 

 

تکنو لوژی آموزشی

 

1+1

بهداشت محیط سه(مواد غذایی ،مسکن ،هوا وپرتو ها

1

 

 

 

 

بهداشت محیط یک(آب)

 

1

 

 

 

20واحد

 

20 واحد

 

20واحد

 

20 واحد


ترم پنجم
 

تعداد واحد

ترم ششم

تعداد واحد

ترم هفتم


عداد واحد
 

 

 

جمعیت ودانش  خانواده

2

فرهنگ وتمدن اسلام وایران

2

کاربرد کامپیوتر در تجزیه
 وتحلیل داده های بهداشتی

2

 

 

بهداشت محیط 2(فاضلاب وزباله

2

زبان تخصصی

2

اقتصاد بهداشت

2

 

 

بهداشت روانی واعتیاد

2

اصول برنامه ریزی بهداشتی

2

انقلاب اسلامی

2

 

 

بهداشت دهان ودندان

1

بیماریهای ارثی ومشاوره ژنتیک

2

کارآموزی در عرصه (2)

10

 

 

توان بخشی ورفاه اجتماعی

 

2

اقدامات بهداشتی کمکهای اولیه در شرایط اضطراری

 

2

 

 

 

 

اصول ومبانی جامعه شناسی

2

پاتولوژی جغرافیایی ایران (معرفی بیماریهای شایع )

2

 

 

 

 

تغذیه کاربردی

2

کاراموزی یک

6

 

 

 

 

مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی

2

 

 

 

 

 

 

بهداشت سالمندان

5/.+5/1

 

 

 

 

 

 

اکولوژی انسانی وبهداشت بین الملل

2

 

 

 

 

 

 

تربیت بدنی 2

1

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

116

 

 

 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر