دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:27:13 AM 1398 / 08 / 21
 


دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93
بهداشت عمومی

بهداشت عمومی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 91 ترم(4)  

ایام هفته

10-8

12-10

 4-2

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

کارآموزی
طبق برنامه

کارآموزی
طبق برنامه

 

یکشنبه

کارآموزی
طبق برنامه

کارآموزی
طبق برنامه

 

دوشنبه

کارآموزی
طبق برنامه

کارآموزی
طبق برنامه

 

سه شنبه

کارآموزی
طبق برنامه

کارآموزی
طبق برنامه

 

 

کارآموزی
طبق برنامه

کارآموزی
طبق برنامه

 

 

 

بهداشت  عمومی    مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی93    ( ترم1)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

اصول و مبانی جامعه شناسی

مهندس صباحی ، دکتر کبریایی
کلاس(5)

تربیت بدنی (1)-خواهران

گروه  7  - سالن

خانم احمدی

بیوشیمی

کلاس(1)

یکشنبه

 

میکروب شناسی (1)
عملی
آزمایشگاه میکروب

میکروب شناسی (1)
نظری - کلاس(5)

دوشنبه

 

اصول و کلیات خدمات

مهندس رمضانی-آمفی تئاتر

 

سه شنبه

 

اندیشه اسلامی (1)
گروه  7 
کلاس(5) 
آقای روحانی

تاریخ اسلام
مشترک با محیط 91
گروه 9
آمفی تئاتر
  آقای شاه فضل

چهارشنبه

زبان پیش دانشگاهی
گروه  7 
 کلاس(6)
خانم بنی هاشمی

تشریح و  فیزیولوژی
دکتر اطلسی و حیدری - کلاس(5)

روانشناسی و بهداشت روان

خانم فقیهی -  کلاس(5)

پنجشنبه

 

 

 

 تربیت بدنی یک (برادران) با گروه های دیگر انتخاب واحد نمایند

 

 

بهداشت عمومی     مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی 90      ( ترم 7)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

کارآموزی
طبق برنامه

کارآموزی
طبق برنامه

 

یکشنبه

کارآموزی
طبق برنامه

کارآموزی
طبق برنامه

 

دوشنبه

کارآموزی
طبق برنامه

کارآموزی
طبق برنامه

اکولوژی انسانی
خانم ایرانشاهی - کلاس(4)

سه شنبه

کارآموزی
طبق برنامه

کارآموزی
طبق برنامه

اقتصاد بهداشت کلاس (4)

دکتر فخری -  گروه 1

چهارشنبه

کارآموزی
طبق برنامه

کارآموزی
طبق برنامه

 

 

** درس پاتولوژی جغرافیایی ( استاد : دکتر دهقانی ) روز یکشنبه ساعت ( 6-4) بعد از ظهر در کلاس (1) تشکیل خواهد شد.
** درس انقلاب اسلامی (گروه7 )( استاد : آقای اصولی ) روز دوشنبه ساعت ( 6-4) بعد از ظهر در کلاس (1) تشکیل خواهد شد.

 

 

بهداشت عمومی  مقطع کارشناسی پیوسته  ورودی 91  ( ترم 5)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

تغذیه کاربردی
دکتر عاصمی - کلاس (4)

بهداشت دهان و دندان
دکتر فرجی - کلاس (4)

اقتصاد بهداشت - گروه 2
دکتر فخری -  کلاس (4)

یکشنبه

مدیریت و نظارت
دکتر کبریایی  - کلاس (6)

بهداشت محیط (2)
نیمه دوم
دکتر میرانزاده -  آمفی تئاتر

توانبخشی و رفاه اجتماعی

خانم داداشی - کلاس (4)

دوشنبه

 

کلیات پزشکی
 دکتر صابری - کلاس(6)

بهداشت سالمندان

آقای آقاجانی - کلاس(6)

سه شنبه

دانش خانواده و جمعیت
کلاس(6) - گروه   7
آقای باکویی

تاریخ اسلام
 کلاس(4)  - گروه   7
آقای شاه فضل

تربیت بدنی (1)
سالن -  گروه  8
خواهران - خانم برات پور

** تربیت بدنی (1) برادران با گروههای دیگر انتخاب واحد نمایند

 

 

بهداشت عمومی  مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 92  ترم(3)  

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس و استاد

نام درس واستاد

شنبه

بهداشت مادران و کودکان
خانم عباس زاده - کلاس (6)

تکنولوژی آموزشی

 کلاس (5)

 

یکشنبه

بهداشت مواد غذایی
دکتر شرافتی -  آمفی تئاتر

برنامه ملی بیماریهای واگیر
مهندس صباحی -  کلاس (6)

زبان عمومی
 کلاس (6) - آقای شاه بالا

دوشنبه

آموزش بهداشت

مهندس رمضانی – کلاس (6)

 

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع
مهندس کیلاسی -  کلاس (5)

سه شنبه

اخلاق اسلامی
گروه  ( 7 )  - آمفی تئاتر
( مشترک با حرفه ای 92) 
آقای یوسفی

بهداشت محیط (1) - نیمه اول
دکتر مصطفایی - کلاس(6)

زبان عمومی
کلاس (5) - آقای شاه بالا

چهارشنبه

فارماکولوژی -  نیمه دوم
دکتر مصداقی نیا - کلاس(5)

 

 

پنجشنبه

مصون سازی  - ساعت (12-8)   - دکتر متدین – کلاس (5)
تاریخ تشکیل اولین جلسه کلاس 3 مهر می باشد

 
 
 

برنامه هفتگی نیمسال اول 94-93 کارشناسی نا پیوسته عمومی  (شبانه) ورودی 93 ترم یک 

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

بیوشیمی
 ک 5

بهداشت مادر و کودک
ک 5

اکولوژی
ک 3

آمار
ک 3

بهداشت روانی و اعتیاد
ک 3

 

2

یک شنبه

بهداشت مواد غذایی
آمفی تئاتر

برنامه ملی واگیر
ک 6

توان بخشی 
ک 4

اصول مدیریت
ک 4

اصول اپیدمیولوژی
  ک 3

 

3

دو شنبه

 

 

 

 

 

 

4

 سه شنبه

 

 

 

 

 

 

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 

دروس  تربیت بدنی دو  به ارزش یک واحد را با واحد تربیت بدنی هماهنگی و کد آن را انتخاب نمایید /

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر