دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:17:57 AM 1399 / 05 / 22
 


دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشکده بهداشت

دایره امتحانات

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 93/94 دانشکده بهداشت

برنامه امتحانات نیمسال اول سالتحصیلی 93/94 دانشکده بهداشت

تاریخ امتحان

روز امتحان

بهداشت حرفه ای    پیوسته 93

بهداشت حرفه ای پیوسته 92

بهداشت حرفه ای  پیوسته 91

بهداشت حرفه ای پیوسته 90

بهداشت عمومی پیوسته 93

بهداشت عمومی پیوسته 92

بهداشت عمومی پیوسته 91

بهداشت عمومی  پیوسته 90

1393/10/20

شنبه

-

-

مهندسی انسانی (2)   8-10

-

میکروب شناسی
(1) 
   10-12

فارماکولوژی
   12-10

اقتصاد بهداشت 10-8

اقتصاد بهداشت 10-8

1393/10/21

یکشنبه

بیوشیمی و اصول تغذیه
10-12

اخلاق
 12-10

-

-

-

اخلاق  12-10

-

-

1393/10/22

دوشنبه

-

-

مبانی کنترل الودگی   8-10

-

اصول و کلیات
خدمات
 10-12

بهداشت محیط (1)   8-10

تغذیه کاربردی 10-12

-

1393/10/23

سه شنبه

معارف (1)
10-12

مکانیک جامدات
8-10

-

-

معارف (1)
10-12

تکنولوژی آموزشی 10-8

-

پاتولوژی  جغرافیایی
8-10

1393/10/24

چهار شنبه

-

-

مدیریت صنعتی12-10

-

-

مصون سازی  12-10

مدیریت و نظارت 12-10

-

1393/10/25

پنجشنبه

زبان پیش 10-8

مهندسی انسانی (1)     12 -10

-

-

زبان پیش
10-8

بهداشت
مواد غذایی
10-8

-

-

1393/10/26

جمعه

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

1393/10/27

شنبه

فیزیک اختصاصی (1) 10-12

ایمنی در محیط کار (1)    10-12

ایمنی در محیط کار (3)    8-10

-

 

روانشناسی و
بهداشت روان
  8-10

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع  10-12

کلیات پزشکی      10-8

اکولوژی
 10-12

1393/10/28

یکشنبه

-

-

-

اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی  12-10

تاریخ اسلام
12-10

-

تاریخ اسلام 12-10

-

1393/10/29

دوشنبه

ریاضیات   عمومی (1) 
   10-12

آمار حیاتی 12-10

سم شناسی شغلی 10-8

-

-

بهداشت مادرو کودک
  8-10

-

-

1393/10/30

سه شنبه

-

-

-

انقلاب اسلامی
10-12

-

-

بهداشت محیط
(2) 12-10

انقلاب اسلامی
10-12

1393/11/1

چهار شنبه

شیمی عمومی
10-12

مبانی نمونه برداری 10-8

دانش خانواده 12-10

-

تشریح و فیزیولوژی
    10-12

-

دانش خانواده 12-10

-

1393/11/2

پنجشنبه

-

-

-

-

-

زبان عمومی
10-8

بهداشت دهان و دندان  10-12

-

1393/11/3

جمعه

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

1393/11/4

شنبه

فیزیولوژی و کالبد شناسی 10-12

زبان عمومی10-8

بهداشت پرتو ها
8-10

-

بیوشیمی
 8-10

برنامه ملی واگیر 10-12

بهداشت سالمندان
10-12

-

1393/11/5

یکشنبه

-

-

-

-

-

-

-

-

1393/11/6

دوشنبه

آشنایی با صنایع 10-8

کمکهای اولیه 12-10

-

-

اصول و مبانی جامعه
          8-10

آموزش بهداشت  12-10

توانبخشی و رفاه 
8-10

-

 

 

برنامه امتحانات نیمسال اول سالتحصیلی 93/94 دانشکده بهداشت

تاریخ امتحان

روز امتحان

بهداشت محیط پیوسته 93

بهداشت محیط پیوسته 92

بهداشت محیط پیوسته 91

بهداشت محیط پیوسته 90

بهداشت محیط ارشد 93

بهداشت محیط ارشد 92

193/10/20

شنبه

 

معادلات دیفرانسیل
10-12

مکانیک خاک
10-12

فاضلاب صنعتی
8-10

طراحی تصفیه فاضلاب
10-12 ک 3

 

1393/10/21

یکشنبه

ریاضی یک
10-12

اخلاق اسلامی
10-12

     

اقتصاد مهندسی
10-12 ک 3

1393/10/22

دوشنبه

   

هیدرولوژی آبهای سطحی
10-12

اپیدمیولوژی محیط
10-12

مدیریت فاضلاب
10-12 ک 3

 

 

1393/10/23

سه شنبه

اندیشه اسلامی یک
10-12

زبان عمومی
8-10

     

مدیریت توسعه منابع آب
10-12 ک 3

1393/10/24

چهار شنبه

       

سم شناسی
10-12 ک 3

 

1393/10/25

پنج شنبه

زبان پیش دانشگاهی
8-10

بهداشت مواد غذایی
8-10

فرآیندها وعملیات
8-10

بهره برداری و تاسیسات
10-12

 

سیستم اطلاع رسانی
10-12 ک 3

1393/10/26

جمعه

         

 

 

1393/10/27

شنبه

 

بهداشت پرتو و حفاظت
10-12

 

کاربرد بیوتکنولوژی
8-10

کنترل آلودگی هوا
10-12 ک 3

 

1393/10/28

یک شنبه

آمار زیستی
10-12

 

تاریخ اسلام
10-12

   

روش تحقیق
10-12ک 3

1393/10/29

دوشنبه

 

ایمنی و کاربرد
8-10

 

سیستم های جمع آوری
8-10

 

 

 

1393/10/30

سه شنبه

   

کلیات ایمنی و بهداشت
 10-12

انقلاب اسلامی
10-12

 

زبان تخصصی
10-12 ک 3

1393/11/01

چهار شنبه

فیزیک عمومی
10-12

میکروبیولوزی محیط
10-12

     

 

 

1393/11/02

پنج شنبه

   

هیدرولیک
10-12

آشنایی با مدل سازی
8-10

 

کاربرد روشهای آماری
10-12 ک 3

1393/11/03

جمعه

         

 

 

1393/11/04

شنبه

شیمی عمومی
10-12

گندزداهای محیط
10-12

مدیریت کیفیت آب
10-12

کندزداهای محیط
10-12

   

1393/11/05

یک شنبه

         

 

 

1393/11/06

دوشنبه

نقشه برداری
8-10

رسم فنی ونقشه کشی
8-10

آلودگی هوا
8-10

کاربرد مو.تور تلمبه
10-12

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر