دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:54:19 PM 1399 / 05 / 24
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

کارشناسی ارشد بهداشت محیط 

برنامه هفتگی نیمسال دوم  94-93 کارشناسی ارشد محیط ورودی 92 ترم چهارم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

2

یک شنبه

 

3

دو شنبه

 

4

سه شنبه

 

5

چهار شنبه

 

6

پنج شنبه

 
 

برنامه هفتگی نیمسال دوم  94-93 کارشناسی ارشد محیط ورودی 93 ترم دو

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

           

2

یک شنبه

ارزیابی اثرات توسعه

مدیریت فاضلاب در
اجتماعات

       

3

دو شنبه

 

اکولوژی محیط

       

4

سه شنبه

مدیریت مواد زائد
جامد

طراحی تصفیه خانه  اب
آب

       

5

چهار شنبه

           

6

پنج شنبه

           
 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم  94-93 کارشناسی ارشد محیط ورودی 91 ترم پنجم

 

ردیف


روز - ساعت


8-10


10-12


2-4


4-6

   
 

1

شنبه

پایان نامه

 

2

یک شنبه

 

3

دو شنبه

 

4

سه شنبه

 

5

چهار شنبه

 

6

پنج شنبه

 
 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر