دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:18:30 PM 1399 / 05 / 20
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93
بهداشت محیط 

برنامه هفتگی نیمسال دوم  94-93 کارشناسی پیوسته محیط ورودی 92 ترم چهارم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

           

2

یک شنبه

زبان تخصصی
کلاس 3

میکانیک سیالات
ک 2

 

اصول ترمودینامیک
ک 3

   

3

دو شنبه

مدیریت بهداشت
نیمه اول ک 3

هیدرولوِژی و آبهای
سطحی
ک 3

متون اسلامی
آمفی با حرفه ای 92)

     

4

سه شنبه

 

مواد زائد جامد شهری
ک2

استاتیک و مقاومت مصالح17-13
ک 2

     

5

چهار شنبه

           

6

پنج شنبه

           
 

توجه: تربیت بدنی یک روز یکشنبه 14-12.30 برای خواهران

 


 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم  94-93 کارشناسی پیوسته محیط ورودی 91 ترم ششم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

بهداشت مسکن واماکن
اول
ک 2
قوانین ومقررات دوم

تصفیه فاضلاب
ک 2

       

2

یک شنبه

 

سیساتم انتقال و توزیع آب آمفی

 

فرهنگ وتمدن
آمفی (باحرفه ای 91

روش تحقیق
ک 5
 

3

دو شنبه

سیستم انتقال و توزیع
آب ک 2

سیستم های جمع
آوری  فاضلاب  ک 2

       

4

سه شنبه

تصفیه آب
ک 2

دانش خانواده و جمعیت
  ک 6

       

5

چهار شنبه

           

6

پنج شنبه

           
 

تربیت بدنی دو روز دو شنبه14-12.30 برای خواهران

درس روشهای مبارزه با ناقلین -   ک 6 - شنبه ساعت 11/30 تا 13

 


 

برنامه هفتگی نیمسال دوم 94-93 کارشناسی پیوسته محیط ورودی 90 ترم هشتم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

کارآموزی

کارآموزی

       

2

یک شنبه

کارآموزی

کارآموزی

       

3

دو شنبه

کارآموزی

کارآموزی

       

4

سه شنبه

کارآموزی

کارآموزی

       

5

چهار شنبه

کارآموزی

کارآموزی

آبرسانی ک 2

     

6

پنج شنبه

نقشه برداری نیمه اول

ازمایشگاه هیدرولیک نیمه اول

       
 

نرم افزارها روزه 5 شنبه در نیمه دوم برگزار می شود

   
 

توجه: برنامه کارآموزی بر اساس برنامه ای که از سوی گروه ارائه می کردد می باشد  کارآموزی در عرصه از شنبه تا 4 شنبه ساعت 13-8 می باشد

 


 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم  94-93 کارشناسی پیوسته محیط ورودی 93 ترم دو

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

باتوبیولوژی عملی
آز

باتوبیولوژی نظری
ک 3

ادبیات فارسی
آمفی 16-13

کاربرد کامبیوتر  5-8 مرکز کامپوتر

کاربرد کامبیوتر   5-8 مرکز کامپیوتر

 

2

یک شنبه

شیمی محیط تئوری
نیمه اول
ک یک

اصول اپیدمیولوژی
ک3

ریاضی2
ک 3

     

3

دو شنبه

شیمی محیط   
آز

شیمی محیط
    آز

اصول مدیریت نیمه اول
ک 3

     

4

سه شنبه

ریاضی 2
ک 3

اندیشه اسلامی دو
( آمفی )با حرفه ای  93

       

5

چهار شنبه

           

6

پنج شنبه

           
 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر