دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:38:49 PM 1399 / 05 / 24
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93
بهداشت عمومی
روزانه و شبانه

روزانه

برنامه هفتگی نیمسال دوم  94-93 کارشناسی پیوسته عمومی ورودی 93 ترم دوم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

اصول تغذیه    
ک 4

آمار حیاتی(1) 

ک 5

بیوفیزیک                          ک 4

 

 

2

یک شنبه

میکروبشناسی(2)          
ک 4

بهداشت حرفه ای
ک 4

اصول و کلیات
ک 4

میکروب شناسی. -  عملی آزمایشگاه میکروب

 

 

3

دو شنبه

 

 

 

 

 

 

4

 سه شنبه

اندیشه اسلامی (2)
آمفی تئاتر   

اصول مدیریت     
  ک 3

ادبیات فارسی
13-16 آمفی تئاتر-گروه7-آقای جوادی

 

 

 

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم  94-93 کارشناسی پیوسته عمومی ورودی 92 ترم چهارم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

آمار حیاتی 2       
  ک 5

روش تحقیق
ک 5

بهداشت باروری
ک 4

 

 

 

2

یک شنبه

برنامه ملی غیر واگیر
کلاس 2

بهداشت دانش آموزان  ک 5

 

 

 

 

3

دو شنبه

حشره شناسی
ک 4

نظام های سلامت
ک یک

 

 حشره شناسی - عملی آزمایشگاه

 

 

4

 سه شنبه

متون اسلا می
ک 6

بهداشت محیط3  -
 ک یک

 

 

 

 

5

چهار شنبه

 

 

بیماریهای شایع
ک یک

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم 94-93 کارشناسی پیوسته عمومی ورودی 91 ترم ششم  

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

اصول برنامه ریزی
ک یک

زبان تخصصی -آقای ک یک

 

 

 

 

2

یک شنبه

اقدامات بهداشتی نیمه
  دوم ک یک

بهداشت روانی و
ک یک

کمکهای اولیه-نیمه اول  -ک یک

بیماریهای ارثی و
ک یک

فرهنگ وتمدن -
آمفی تئاتر

 

3

دو شنبه

کارآموزی

 

 

 

4

 سه شنبه

کارآموزی

 

 

 

5

چهار شنبه

کارآموزی

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 

برادران درس تربیت بدنی (2) را با گروههای دیگر انتخاب واحد نمایند.
توجه  :برنامه کارآموزی بر اساس برنامه ای که از سوی گروه ارائه می کردد می باشد
تربیت بدنی دو خواهران گروه 7روز شنبه ساعت 14-12.30 سالن تربیت بدنی

 

 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93
بهداشت عمومی
شبانه

برنامه هفتگی نیمسال اول 94-93 کارشناسی نا پیوسته عمومی  ( شبانه ) ورودی 93 ترم یک 

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

بیوشیمی
 ک 5

بهداشت مادر و کودک ک 5

اکولوژی
ک 3

آمار
ک 3

بهداشت روانی و اعتیاد
ک 3

 

2

یک شنبه

بهداشت مواد غذایی
آمفی تئاتر

برنامه ملی واگیر
ک 6

توان بخشی 
ک 4

اصول مدیریت
ک 4

اصول اپیدمیولوژی
  ک 3

 

3

دو شنبه

 

 

 

 

 

 

4

 سه شنبه

 

 

 

 

 

 

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 

دروس  تربیت بدنی دو  به ارزش یک واحد را با واحد تربیت بدنی هماهنگی و کد آن را انتخاب نمایید

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم  94-93 کارشناسی نا پیوسته عمومی  ( شبانه ) ورودی 93 ترم دو  

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

اصول برنامه ریزی
ک یک

زبان تخصصی
ک یک

باروری
ک 4

بیوفیزیک
ک 4

پاتولوژی

 

2

یک شنبه

برنامه ملی بیماریهای غیر
آمفی

بهداشت حرفه ای
ک4

بهداشت محیط 1 و 2

بیماریهای ارثی
ک یک

آموزش بهداشت و ارتباطات

 

3

دو شنبه

 

 

4

 سه شنبه

 

 

 

 

 

 

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

روش تحقیق روز شنبه ساعت 11.30تا 13 گروه دو

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر