دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:32:23 PM 1399 / 05 / 20
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشکده بهداشت

دایره امتحانات

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 93/94 دانشکده بهداشت

 

برنامه امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 93/94 دانشکده بهداشت

تاریخ امتحان

روز امتحان

بهداشت حرفه ای
پیوسته 93

بهداشت حرفه ای
پیوسته 92

بهداشت حرفه ای
پیوسته 91

بهداشت عمومی 
پیوسته 93

بهداشت عمومی 
پیوسته 92

بهداشت عمومی
پیوسته 91

1394/3/20

چهارشنبه

فیزیک اختصاصی(2)         10-12

صدا و ارتعاش
  10-12

روشنایی در محیط کار    
8-10

آمار حیاتی (1)
10-12

آمار حیاتی (2)
8-10

بهداشت روانی و اعتیاد
8-10

1394/3/21

پنجشنبه

-

-

-

-

بهداشت محیط(3)
10-12

-

1394/3/22

جمعه

*****

*****

*****

*****

*****

*****

1394/3/23

 شنبه

ریاضی عمومی(2)
10-12

تجزیه و ارزشیابی
10-12  

طراحی تهویه صنعتی    
  10-12

میکروب شناسی(2)        10 -8

حشره شناسی
8-10

زبان تخصصی
8-10

1394/3/24

 یکشنبه

-

-

-

-

-

-

1394/3/25

 دوشنبه

فارسی
 10-12

زبان تخصصی
10-12

بیماریهای شغلی
8-10

فارسی
 10-12

بیماریهای شایع کودکان     10 -8

بیماریهای ارثی
8-10

1394/3/26

 سه شنبه

معارف (2)
10-12

-

-

معارف (2)
10-12

-

-

1394/3/27

 چهار شنبه

-

ایمنی در محیط کار (2)    10-12

مدیریت یکپارچه
8-10

-

روش تحقیق
8-10

اصول برنامه ریزی
10-12

1394/3/28

 پنجشنبه

کلیات محیط زیست  
  8-10

-

-

اصول تغذیه
8-10

بهداشت باروری
10-12

-

1394/3/29

 جمعه

*****

*****

*****

*****

*****

*****

1394/3/30

 شنبه

دینامیک گازها
10-12

تنشهای حرارتی
10-12

برنامه نویسی کامپیوتر
8-10

بیوفیزیک
8-10

نظامهای سلامتی
8-10

اقدامات  و کمکها اولیه
10-12

1394/3/31

 یکشنبه

-

-

فرهنگ وتمدن
 10-12

-

-

فرهنگ وتمدن
 10-12

1394/4/1

 دوشنبه

شیمی تجزیه
8-10

متون اسلامی
  10-12

-

بهداشت حرفه ای        8-10     

متون اسلامی
  10-12

-

1394/4/2

 سه شنبه

-

-

ارزیابی و مدیریت ریسک
10-12

-

-

-

1394/4/3

 چهار شنبه

تاریخ اسلام   
     10-12

مدیریت صنعتی
10-12

-

اکلیات اپیدمیولوژی
8-10

برنامه ملی غیرواگیر
8-10

-

1394/4/4

 پنجشنبه

-

-

روانشناسی صنعتی  و ارتقاء        8-10

اصول مدیریت
8-10

بهداشت دانش آموزان    
8-10

-

1394/4/5

 جمعه

*****

*****

*****

*****

*****

*****

 

 

 

تاریخ امتحان

روز امتحان

محیط 93

محیط 92

محیط 91

محیط ارشد 93

عمومی ناپیوسته شبانه 93

1394/3/20

چهارشنبه

ریاضی دو
8-10

استاتیک و مقاومت
10-12

تصفیه آب
10-12

 

 

1394/3/21

پنجشنبه

اصول مدیریت
8-10

مدیریت بهداشت
8-10

بهداشت مسکن
8-10

مدیریت مواد زائد
10-12

 

1394/3/22

جمعه

*****

*****

*****

*****

*****

1394/3/23

 شنبه

اصول اپیدمیولوژی
10-12

هیدرولوژی آبها سطحی
8-10

سیستم انتقال وتوزیع
8-10

 

زبان  تخصصی 10-8
آموزش بهداشت 12-10

1394/3/24

 یکشنبه

 

 

 

ارزیابی اثرات توسعه
10-12

 

1394/3/25

 دوشنبه

شیمی محیط
8-10

مواد زائد جامد شهری
8-10

 

 

بیماریهای ا رثی 10-8
پاتولوژی جغرافیا12-10

1394/3/26

 سه شنبه

اندیشه دو
10-12

 

روشهای مبارزه با ناقلین
8-10

مدیریت فاضلاب
10-12

 

1394/3/27

 چهار شنبه

 

 

 

 

روش تحقیق 10-8
اصول برنامه ر یزی 12-10

1394/3/28

 پنجشنبه

پاتوبیولوژی
10-12

مکانیک سیالات
8-10

تصفیه فاضلاب
8-10

اکولوژی انسانی
10-12

بهداشت باروری12-10

1394/3/29

 جمعه

*****

*****

*****

*****

*****

1394/3/30

 شنبه

ادبیات فارسی
8-10

زبان تخصصی
10-12

سیستم  جمع آوری فاضلاب
8-10

 

بیوفیزیک 10-8
محیط یک 12-10

1394/3/31

 یکشنبه

کامپیوتر وکاربردآن
10-12

 

فرهنگ وتمدن
 10-12

 

 

1394/4/1

 دوشنبه

 

متون اسلامی
  10-12

قوانین و مقررات زیست
8-10

 

بهداشت حرفه ای 10-8
محیط دو 12-10

1394/4/2

 سه شنبه

 

 

دانش خانواده  وجمعیت
10-12

 

 

1394/4/3

 چهار شنبه

 

اصول ترمودینامیک
8-10

 

 

برنامه ملی غیر واگیر
8-10

 

 

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر